2019 TYT   KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

Magnezyum: Mg    Civa:Hg      Potasyum :K  Bakır:Cu   Çinko:Zn

CEVAP C

İzotop atom: Atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlar X ve Y de bu durum mevcut I doğru Z elementi 11 nötronlu ve protonu da 11 nötr olduğu için elektron sayısı da 11 dir. II doğru Y nin 11 nötronu var Z nin de 11 nötronu var III. yargı da doğrudur.

CEVAP E

Azot atomları arasında üçlü bağ vardır apolar kovalent bağ ve pi bağları vardır . Güçlü etkileşimdir. Elektron alış verişi değil elektron ortaklığı esasına göre kurulan bağdır. II . yargı yanlıştır . N2 apolardır apolar moleküller arasında London çekimleri etkindir. III .yargı doğrudur. I ve III doğrudur.

CEVAP D

X elementi cetvelde solda bir element Y elementi soygaz olup en sağdadır.  Soldan sağa atom çapı azalır . Y elementinin atom yarıçapı X den küçüktür.

CEVAP B

L metali iki değişik asit ile gaz çıkardığına göre en aktif metaldir . K soy metaldir en az aktif olandır. M ikisinin ortsındadır yarı soy metaldir. ( Cu-Hg-Ag_Pt-Au)

Sıralama L-M-K şeklindedir.                                             CEVAP D 

En derişik çözelti 75 gram suda 25 gram çözünmüş olan KNO3 çözeltisi en seyreltik olanı 180 gram suda çözünen 20 gram KNO3 çözeltisi I. çözelti de ikisinin arasında olur. hepsinin 100 gram suda çözünmüş olsaydı diye bir orantı kurarak ta derişimlere bakılabilirdi.

Sıralama II-I-III şeklindedir. CEVAP B

Etilenden elde edilen Poli Tetraflor Etilen                  CEVAP A

2019 AYT SORULARI

1S2 2S2  2P1

Değelik elektronları 2S ve 2P orbiltallerindedir ve 3 tür. S orbitalleri için l=o dır P ler için 1 d ler için l değeri 2 dir. B şıkkı doğdurur.  2 elektron için Ms değeri +1/2 dir son elektron +1/ de olabilir -1/2 de olabilir.

CEVAP B

Yayılma hızı denklemini bilmek gerekir . Hız gazların karekök MA sı ile ters orantılıdır. “Şişmanlar yavaş koşar” diyoruz.

Eğer He un yayılma hızı XO2 nin 4 katı ise XO2 nin MA sı He un 16 katı olur. Yani 64 olur. X+32=64 den X=32 olur.

CEVAP  D

Kısmi basınçların toplamı toplam basınca eşittir. Su buharının basıncı ve O2 nin basınçları toplamı toplam basınca eşittir. Toplam basınç ve su buharının basıncı verilirse O2 nin basıncı kolayca bulunur. I ve II ye ihtiyaç vardır.

CEVAP C

Δt=k*M*i formülünden molalite bulunur. M=n/Kg çözücü den de çözücünün KG bulunduktan sonra grama çevrilir.  Burada bilinmesi gereken tek şey organik molekülün i değeri yani iyon şiddeti 1 dir. Moleküler halde çözünür ortama sadece 1 molekül verir.   10.4= M*2.6*1 den Molalite 4 çıkar ve 4=0.2/Kg benzen den benzen 0,05 kg benzen çıkar 1000 ile çarpılarak grama çevrilirse 50 gam çıkar.

YA DA 1 molal 2.6 derece artırıyor ise 10.4 derece artması için kaç molal çözelti gerekir diye basit bir orantı ile molalite 4 bulunur.

CEVAP B

ΔΗ=∑ürünler-∑girenler  ifadesinden rahatlıkla çözülebilecek bir sorudur.

CO nun oluşum ısısı -110.5 kj verilmiş . O2 nin oluşum ısısı sıfır olarak alınır çünkü elementtir. CO2 ye de X dersek

+283= ∑-110,5-∑x+0  dan  X i çekersek  X=-393,5 kj çıkar.

CEVAP E

150 saniyede 0,003 mol O2 oluşmuş ise N2O tepkime denklemine göre O2 nin 2 katıdır N2O da 0,006 mol olacaktir. 1 saniyede sorulduğundan 0.006/150 den   0,00004 mol/Lt.sn çıkar. Yani 4×10-5 4 çarpı on üzeri -5 çıkar.

CEVAP C

Monoprotik asit demek tek hidrojen iyonu verebilen asit demektir. PH 7 olduğunda 25 mililitre baz çözeltisi kullanılıyor ve bazın molaritesi 0.1 dir. Buradan M=n/V denkleminden 0.1=n/0.025 den 0,0025 mol baz kullanılıyor yani OH ın mol sayısıdır  bunu nötrleştirmek için de 0,0025 mol asit kullanılmalıdır. 50 ml asit ve 0,0025 mol ile molartiesi M=n/V den asitin molaritesi 0,05 çıkar.

CEVAP A

Ortak iyonun ve ısının çözünürlüğe etkisi ile ilgili bir KÇÇ sorusudur. NaCl eklenirse Cl ortak iyondur ve dengeyi sola kaydırır çözünürlüğü azaltır . Çözünme ekzotermik olduğundan çözeltiyi soğutursanız denge sağ tarafa kayar daha çok çözünme olur ve III. yargıdaki LiCl eklemek dengenin yönünüdeğiştirmez çünkü katıların dengeye etkisi yoktur.

CEVAP B

Çinko demirden daha aktif olduğu için Zn anot görevi görmüştür . I doğrudur . Demir daha aktif olsaydı demir paslanırdı II. yargı yanlış çinko şerit demir yerine paslandığı için kurban elektrot gibi davranmıştır.

CEVAP D

Q=I.t den Q=5×9.65×3600 den 173700 coulomb akım geçer . 1 faraday 96500 olduğundan bu çıkanı 96500 e bölersek kaç faraday akım geçtiğini ve dolayısıyla kaç molelektron geçtiğini buluruz. 173700/96500= 1.8 faraday yani 1.8 mol elektron geçiyor.  Mg II A gurubundadır ve Mg+2    +    2 elektron ile Mg olur yani 1 mol Mg için 2 mol elektron gerekliyse 1.8 mol elektron olduğuna göre 0,9 mol Mg birikir. 1 mol Mg 24 gram ise 0.9 mol Mg ise 0.9×24 den 21.6 gram Mg birikir.

CEVAP C

Grafitte, karbon atomları altıgen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir. Çift bağlar vardır o yüzden SP2 hibridleşmesi vardır ve pi bağları p orbitallerinin yanak yanağa örtüşmesiyle oluşur.

CEVAP E

Dallanma arttıkça kaynama noktası düşer n-pentan düz zincirli normal pentandır ve kaynama noktası yukarıdaki bileşikten daha yüksektir. Düz zincirde Wander Vals kuvvetleri daha etkindir. A şıkkı yanlıştır.

CEVAP A 

Alkenlerin özellikleri ile ilgili bir sorudur. Cis-Trans izomeri yoktur çünkü CH3 ler aynı C atomu üzerindedir . I doğrudur. Soldan başlanarak numaralama yapılır çünkü çift bağ sol tarafa daha yakın ve adı 2 metil 2 penten olarak adlandırılır. II yargı yanlıştır. katılma Markow Nikov kuralına göre olur. HBr deki H atomu CH olan karbona Br ise CH3 bağlı olan C atomuna girer. yani alabetik sırayla 2- bromo 2 -metil pentan oluşur.  III. yargı doğrudur.

CEVAP D

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-