2011 LYS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1.bmp

Balondan aynı sıcaklıkta bir miktar gaz boşaltılıyorsa eğer sıcaklık değişmediğinden kinetik enerjinin değişmemesi gerekir.I.ifade yanlıştır. Dışarı gaz çıkışı olduguna göre balondaki gazın mol sayısının azalması gerekir 2. ifadede yanlıştır. Elastik balondan gaz çıkışı oldugundan balonun hacmi küçülecektir. III. ifade doğrudur.

CEVAP C

2.JPG

PV=nRT den çözülebilecek çok basit bir sorudur. Bu tür sorularda gazın ilk durumunu son durumuna oranlayınız.

ilk durum h.V=0.04.R.T

son durum x.2V=0.06.RxT

oranlanırsa

3/4h =0.75h olur cevap D

3.JPG

Açık hava basıncı 680 mm Hg ise ve tüpte bunla dengede ise tüpteki basınçta 680 mm Hg dir. 20 mm HG si subahırdan geliyorsa 660 mm HG de Hidrojen gazından geliyor. I doğrudur. Mg nin mol sayısı ve HCl nin denklemdeki mol sayısına bakılırsa HCl Mg nin 2 katı reaksiyoa giriyor ikiside tükeniyorsa eşit olamaz. B yanlıştır.

4.JPG

2Al + 3/2 O2 ——>Al2O3

tepkime denklemini denk bir şekilde yazmak gerekir.

Tepkimede 54 gram Al metalinden 102 gram Al2O3 oluşuyor, eğer 0.51 gram Al2O3 oluşmuş ise ne kadar Al tepkimeye girmiştir diye bir orantı kurulursa m deşeri bulunur. Zaten 0.51 102 nin yarısının 100 de biri Al de yarısının 100 de biri olur pratik olmak gerekir birazda 54 ün yarısı 27 yüzde biride 0.27 gram olur.

CEVAP C

5.JPG

100 gram Mg3N2 ile 108 gram su birleşiyor 10 gram Mg3N2 tamamı girmiş olsadı 10.8 gram su gerekirdi oysaki su miktarı 5.4 gram vardır. o halde su yetmiyor demekki tükenen sudur ve sudan hesap yapmak gerekir. Eğer 5.4 gram su tepkimeye girer ise 5 gram da Mg3N2 tepkimey girer ve 5 gramı artar. 5/100= 0 0.05 mol eder. Tepkimeye 5.4 gram su 5.4/18 den 0.3 mol su tepkimeye giriyor Mg(OH)2 in mol sayısı suyun mol sayısının yarısıdır. yani 0.15 mol Mg(OH)2 oluşur.

CEVAP D

 

6.JPG

100 —>50—->25—–>12.5—–>6.25—–>3.125 gram kalır. Aradaki okları saymak gerekir eğer 5 yarılanma ise 5 ok olmalıdır.

CEVAP E

7.JPG

CH4 + 2O2 ——> CO2 + 2H2O ğer 4 mol H2O oluşmuş ise 2 mol Co2 oluşmuş 4 mol O2 tükenmiş ve 2 mol CH4 harcanmış demektir. Bunu tepkime denkleminden basit orantılar ile bulmak mümkündür. 1 mol CH4 yandıgında 890 kj 2 mol için 1780 kj eder.

CEVAP A

8.JPG

deltaH = Ürünler -Girenler şeklindedir. Tepkime ekzotermik ise delta H eksi işaretli olmalıdır. Bunun içinde girenlerin enerjisi fazla ürünlerin enerjisi az olmalıdır. Ayrıca hızlı bir tepkimede ileri tepkimenın aktivasyon enerjisinin düşük olması gerekmektedir. Bu durum C şıkkında mevcuttur.

CEVAP C

9.JPG

Tepkime hızı ile ilgili bir sorudur. Mekanizmayı bilmek gerekir. Yavaş adım daima tepkime hızını belirleyen adımdır çünkü diğer adım zaten hızlıdır. Tepkime hızlandırılacak ise bu adımda değişiklik yapılmalıdır. Mekanizma taraf taraf toplanırsa ana tepkime yani net tepkime elde edilir. Zıt tarafta olan ürünler biribirini götürür ,bir ürün oluşur ve geri tepkimeye girerse ara ürün, bir adımda giren diğer adımda çıkan ürün katalizördür. Buna gçre taraf tarafa toplanırsa

X2+2YZ ——>Y2 + 2XZ net tepkimedir.XY oluşuyor ve geri tepkimeye giriyor bu da ara üründür. Yavaş tepkimelerin aktivasyon enerjileri daima büyüktür. Aktivasyon enerjisi tepkime hızına daima engel teşkil eder. Hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılmalıdır.Hızı belirleyen adım yavaş adımdır.

CEVAP E

10.bmp

Denge tepkimelerinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır.

1- Le chatelier prensibini bilmek gerekir. 2- Kp = kd(RT) üzeri delta n 3- Kd deki değişmeler-Tepkimelerin homojenliği heterojenliği

Denge heterojendir çünkü katı, sıvı ,gaz karışımı vardır. A yanlıştır. B de yanlıştır çünkü dengeye katılar alınmaz. C de ise Kp =Kd ye eşit olması için delta n değerinin sıfır olması gerekir yani girenlerde 1 mol gaz çıkanlarda 1 mol gaz olsaydı delta n sofor olurdu Kp=Kd olurdu C de yanlıştır. D şıkkında ortamdan hidrojen gazının uzaklaştırılması dengeyi ürünler lehine kaydırır bu şık doğrudur. Kaba bir miktar daha svı su eklenmesi denge derişimlerini değiştirmez . 2 doğru var.

11.JPG

Denge sorusunda

2SO2 + O2 >>>>>2SO3

2 mol ve 1 mol

dengede eğer 0.2 mol oksijen gazı var ise demekki 0.8 mol harcanmış eğer 0.8mol oksijen harcandıysa 1.6 molde SO2 harcanmıştır. geriyede 0.4 mol So2 kalır 1.6 molde So3 oluşmuştur. Bunu tepkime denkleminden orantılar kurarak bulabiliriz. Hacimde 1 litre oldugundan M= n/V den derişimlerde hesaplanır. Hacim 1 litre oldugundan mol sayısı dogrudan molariteye eşittir.

A yanlıştır kalan SO2 0.4 mol /1 litreden 0.4 molardır. Oluşan SO3 de 1.6 moldür hacim1 litre molarite 1.6 olurç B de doğrudur. C de doğrudur hacim 1 litre mol sayısı molariteye eşittir.

Kp=Kdx(RT)üzeri delta n dir. ( delta n= ürün-giren ) gazlar sayılır sadece delta n= -1 dir. Sıcaklık 27 derece 27+273 den 300 kelvin yapar. R= 0.082 dir. D doğrudur.

kd= ürünler/girenlerdir

kd= 1.6×1.6/0.4×0.4×0.2 den 80 olur E dogurudur.

CEVAP A

12.JPG

Çözünürlük dengesi ile ilgili bir sorudur. Bu soruda Ki ile Kç arasındaki ilişkiyi bilmek gerekir. Ki> Kç ise çökme olur ,Ki<Kç ise çözünme devam ediyor çökme olaz , Ki=Kç ise sistem dengededir , çökme hızı çözünme hızına eşittir. Burada hacim 2 katına çıkıyor derişimler yarıya iner buna dikkat etmek gerekir.

Na derişimi 0.2 x2= 0.4 molar dır Na çökmüyor hacim 2katına çıktıgından derişimi yarıya yani 0.2 molara inmelidir. E yanlıştır.

13.bmp

Asit ve bazlarla ilgili bir sorudur. H+ iyonu derişimi 10 üzeri -7 den büyük olan çözeltiler asidik, OH- iyonu derişimi 10 üzeri -7 den büyük olan çözeltiler bazik çözeltilerdir. Eğer bu derişimler 10 üzeri -7 ye eşit ise çözelti nötrdür. D şıkkında bu ifade ediliyor zaten ve cevap D dir.

14.JPG

Zayıf asit bazlarda dengedeki kurallar geçerlidir. HA asidi suya H+ yada hidronyum iyonu dediğimiz H3O+ iyonu verirler , Ka sabiti ürünler/girenler olduğundan A ve B doğrudur. Ka sabiti sadece sıcaklıkla değiştiğinden C şıkkı yanlıştır. H verenler asit H alanlar bazdır buna göre diğer şıklarda doğruıdur.

15.JPG

halojenlerin asitlik değeri ile ilgili bir basit sorudur. halojenler yukarıdan aşağıya doğru inildikçe çap büyüdüğünden hidrojen iyonunu çekme kabiliyetleri azalır ve hidrojeni aşağıya doğru daha kolay bırakırlar hidrojeni iyi veren iyi asit olduğuna göre yukarıdan aşağıya asitliğin artması gerekir. Ka sı büyük olanın asitliğide büyük olacağından I. yargı doğrudur. Pka eksi logaritma ka olduğundan 2. yargıda doğrudur ve bağ enerjileri artıkça Ka küçülüyor asitlikte küçülmelidir. Her üç yargıda doğrudur.

CEVAP E

16.JPG

İndirgenme gerilimlerinden aktifliği çıkarmak gerekir. Buna göre Al çinkodan daha iyi elektron alıyor Çinko Al ye elektron verip Al yi açığa çıkarır ve Zn de Zn +2 olur. Zn bakıra da elektron vererek Zn+2 olabiliyor. O zaman cevap A dır.

17.JPG

Basit bir değerlik bulma sorusudur azota X deriz oksijen -2 yi alıyor bileşik nötrt oldugundan denklemi sıfıra eşitleriz.

A da NO da oksijen -2 ise N +2 olmalı ki toplam sıfır olsun

B de NO2 de oksijen -4 olur azotta + 4 olur

C de oksijen -6 olur N +3 olur

D) N2 O4 de oksijen -8 olur azotta +4 olur.

E) N2O5 de oksijen -10 olur azotta +5 olur.

CEVAP E

18.JPG

redoks tepkiemerlinde denkleştirme yapabilmek için alınan ve verilen elektrona bakmak gerekir eşit değilse bu elektronlar eşitlenmelidir. Eşitlenmesi için bir sayı ile çarpılıyor ise o sayıalar ilgili maddelere katsayı yazılmalıdır.

Demri artı 2 demir artı 3 e yükseltgenirken 1 elektron kaybetmekte ve MnO4- deki mangan + 7 den +2 ye indirgenmekte 5 elektron almaktadır. O halde demir 5 ile Mn de 1 ile çarpılmalıdır.

tepkime denklemi

5 F+2 + MnO4- + 8H+ ——-> 5Fe+3 + Mn+2 + 4H2O

olur. Yük denkliğini sağlamayı unutmayınız hidrojen denkliği için su yazınız. Buna göre suyun katsayısı 4 oluyor. A yanlıştır.

19.JPG

Burada elementlerin bileşik oluşturuken hibridleşmeye göre alacağı geometrik şekilleri bilmek gereir. 1A ve 2 A doğrusal 3 A eşkenar üçgen 4 A düzgün dörtyüzlü 5A üçgen piramit 6 A kırık doğrudur. E de oksijen 6A da ve kırık doğru olamlıdır. E şıkkı yanlıştır.

201.JPG

sorunun orjinalinde numaralandırma yok ama biz numaralandırdık. Numara yazarken dallanmaya en yakın yerden başlamak esastır. en sondaki C2H5 açmayı unutmayınız zira orası CH3-CH2 dir. Buna göre en uzun zincir 8 yani oktan 2 de ve 6 da metil var 4 de etil var. Cevap C

21.JPG

Yapısında tek bir tane C atomu içeren bileşik formik asittir. HCOOH oda karboksilli asit sınıfındadır. CEVAP B

22.JPG

Kapalı formülüne bakarsak 6 C 14 H ve 1 tanede O var A doğrudur. 2 hekzanol de bir alkoldur 6 karbonludur alkoller ile eterker izomerdir. Bu da doğrudur.Bu bileşik bir eterdir. Eterler Na ile tepkimeye girmez alkoller girer. D yanlıştır. Alkoller hidrojen bağı yaptığından eterlerden daha yüksek bir kaynama noktasına sahiptirler. CEVAP D

23.JPG

Bir alkene katılmadan bahsediliyor. Markow Nikow kuralına göre katılma gerçekleşir. Hidrojen hidrojeni fazla olana bağlanır. Eşitse farketmez. 1 karbonda metil bağlı ve çift bağ var ise mecburen 1 C de hiç hidrojen olmayacak 2 C de 1 H olacak H da 2. C ye bağlanacak Cl de 1. C ye bağlanacak. Cevap A

24.JPG

Cis-Trans izomeri alkenlerde gözükür farklı gruplar çift bağa göre zıt tarafta ise trans aynı tarafta ise cis önekini alır. E de 2 büten yazarken iki tane C arasına çift bağ ve C lerede CH3 yazarız. CH3 ler aynı tarafta ise cis zıt tarafta ise trans olur.

2-buten.JPG

cis-2 büten

Cevap E

25.JPG

Alkinler bu tepkimeyi verir yalnız üçlü bağ içeren aklindeki C atomunun üzerinde Ag ile yer değiştirecek H atomunun olması gerekir.

2-butin.JPG

Burada dikkat ediniz üçlü bağ içeren C de hiç H atomu yoktur bu bileşik tepkime vermez. Cevap C

26.JPG

Alkollerden 1 mol su çekilirse alkenler 2 mol alkolden 1 mol su çekilirse eterler primer alkol 1 derece yğkseltgenirse aldehitler oluşur. Sekonder alkol bir derece yükseltgenirse ketonlar oluşur. 3. dereceden alkoller yükseltgenemezler. Buna göre ve verilen sekonder bir alkol olduguna göre CEVAP B

27.JPG

Organik asitler alkollerle tepkimeye girerlerse esterler oluşur ve 1 mol su ayrılır. Alkolden gelen metil ve asetik asitten gelen asetattan dolayı oluşan ürün metil asetattır. 1 mol su çıkar ve keton oluşmaz. CEVAP D

28.JPG

ir etoksit bir alkil halojen ile tepkimeye girerse Na halojen ile birleşerek ayrılır ve kalan alkil O atomuna bağlanarak eterler oluşur. Metil etil eter oluşur. CEVAP D

29.JPG

 

NH2 e 1 alkil bağlı ise primer amin 2 alkil bağlı ise sekonder amin 3 tane bağlı ise tersiyer amindir. D şıkkında hem amino hem asit grubu vardır ve amino asittir. E şıkkında NH2 ye bağlı 3 alkil gurubu bulunmadığından E yanlıştır.

30.JPG

1-2,1-3,1-4 izomerleri oluşur 3 tane. Cevap B


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-