2003-65.JPG

ÇÖZÜM

Suyun elektrolizi suyu elementlerine ayırır. Maddenin kimyasal yapısı değişir.
Bu bir kimyasal olaydır, diğerleri suyun yapısında bir değişmeye neden olmaz.

 

CEVAP A

 

 

 2003-66.JPG

 

ÇÖZÜM

A) Çözeltiler tek cins molekül içermezler çözeltiler homojen karışımlardır.

B)Bileşikler kimyasal yolla bileşenlerine ayrılırlar.

C)Bileşikler ve çözeltiler homojen karışımlardır.

D)Çözeltilerin donma noktaları sabit değildir.

E)Her sıvı bileşik ya da çözelti elektriği iletmez.

 

CEVAP C

 

 

 

 2003-67.JPG

ÇÖZÜM

1 molü yandığında 4 mol su oluşuyorsa bileşikte 8 mol H atomu var demektir.

C sayısı H sayısının 3/4 ise 6 mol C olmalıdır 6 mol O olmalıdır ve 8 mol de H olmalıdır.

 

CEVAP D

 

2003-68.JPG

 

 

 

ÇÖZÜM
Y 36 gramdan 22 grama düşüyor. 14 gram harcanıyor 14 gram Y de 1 mol eder. 36 gram X harcanıyor 36 gram X de 36/24 =1.5 mol
X 1.5 iken Y 1 oluyor  X 3 iken Y den 2 olur. X3Y2

 
CEVAP B
 

2003-69.JPG

ÇÖZÜM

 

Tepkimeye dikkat edilirse 1 mol gaz giriyor 1 mol gaz çıkıyor. Hacim sabit sıcaklık sabit mol

sayısı değişmiyor basıncında değişmemesi gerekir. Katı kütlesi zamanla azalır katının sıcaklığı

değişmediğinden özkütlesi değişmez oluşan gazın molekül ağırlığı büyük olduğu için kütlesi de

büyük olacaktır.

CEVAP C  

 

 2003-70.JPG

 ÇÖZÜM 
 
X ,Y ve Z karışımına önce alkol eklendiğine göre, X alkolde çözünüyor Y yalnız suda çözünüyor Z 
 
hiç birİnde çözünmüyor ise, Y ve Z çözünmediği için süzgeç kağıdında kalacaktır , X çözündüğü 
 
için süzgeç kağıdından süzülerek çözeltiye geçecektir. Y ve Z kaldığına göre ve bu karışıma su 
 
eklendiğinde  Y suda çözündüğünden o da süzülerek çözeltiye geçecek geriye Z kalacaktır.
 
 
CEVAP D
 
 2003-71.JPG

 

ÇÖZÜM

I- Sıcaklık artar ise moleküller birbirinden ayrılır ve aralarındaki mesafe artar.

II-Sabit sıcaklıkta basınç artar ise moleküller sıkışır ve birbirine yaaklaşır aralarındaki mesafe azalır.

III-Tamamen sıvılaşınca gaz halinden çıkar ve moleküller arası mesafe iyice azalır.

CEVAP E

 2003-72.JPG

ÇÖZÜM

I -Kaynama süresince suyun derişimi sıfır olduğundan değişmez ama tuzlu suyun derişimi doyuncaya kadar artacaktır.

II-Arı su uçacağından hacminde azalma olacaktır tuzlu suyun hacmide azalacaktır.

III- Sıcaklık ise arı su da değişmeyecektir çünkü arı maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları değişmeyecektir. Ama tuzlu suda sıcaklık doyuncaya kadar artacaktır.

CEVAP C

 2003-73.JPG

ÇÖZÜM

Aynı kütlede eklenir ise molekül ağırlıkları farklı olduğundan mol sayıları değişecektir ve çeper hareket edecektir. Örneğin 28 gram azot 28 gram hidrojen eklemek 1 mol azot ve 14 mol hidrojen eklemektir. Hidrojenin mol sayısı fazla olacağından pistonu azot tarafına itecektir.

CEVAP C

 2003-74.JPG

ÇÖZÜM

Özdeş kaplar aynı sıcaklıkta ve mol sayıları da eşit olduğuna göre basınçlarınında eşit olması gerekir. Basınçlar eşit iken ve dış basınç aynı olmasına rağmen  K sıvısı  X gazına daha çok yükseldiğine göre özkütlesi daha düşük olmalıdır. X gazının basıncı açık hava basıncından düşüktür çünkü sıvı X e dogru yükselmiştir. Gazların basınçları da eşittir.

CEVAP  B

 2003-75.JPG

ÇÖZÜM

X VE Y nin proton sayıları aynıdır o halde aynı elementlerdir.

CEVAP D  

 2003-76.JPG

ÇÖZÜM

Her birinin elektron sayısı 10 olsun Z de atom no 10 olan soygaz olsun. Elektron sayılarının eşit olması için X in  atom numarası 12 olur, Y nin atom numarası 9 olur Z nin ki ise 10 dur.

Y : 2   8    2          X: 2   7            Z : 2   8 

proton sayısı en büyük olan X dir. Grup numarası en küçüktür. 3. periyotta periyot numarası en büyük olandır. Atom no proton sayısıdır ve en büyük olan X dir.

CEVAP A

  2003-77.JPG

 ÇÖZÜM

 X metali hidrojen gazı çıkardığına göre X elektron vererek H+ iyonunu indirgemiş X de yükseltgenmiştir.

X hidrojen çıkarıyor Y çıkaramıyor ise X Y den aktiftir. Asitlerden hidrojen çıkaranlar aktif metallerdir.

CEVAP E

 2003-78.JPG

ÇÖZÜM

1 beta ışıması atom numarasını 1 artırır kütle numarasını değiştirmez. 1 alfa kütle numarasını 4 azaltır

atom numarasını 2 azaltır, 1 beta tekrardan atom numarasını 1 artırır.

CEVAP A


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-