2004-66.JPG 

ÇÖZÜM
Kimyasal değişim:Bir  maddenin elektron yapısı değişerek  yeni maddelere dönüşüyor 
ise bu olaya kimyasal değişim diyoruz. Kömürün küle dönüşmesi ancak yanma ile
mümkün olacaktır ve yanma hava oksijeni ile oluşan kimyasal bir  reaksiyondur.
CEVAP B
 
2004-661.JPG
 
ÇÖZÜM 
Metal eğer geçiş metali ise  Metalin adı (değerliliği roma rakamı ile ) +ametalin adı şeklinde adlandırılır.
A şıkkındaki demir + değerliklidir ve Demir (III) oksit adını alır.
Ametal+ametal adlandırılırken I.ametalin adı ve sayısı(1 tane ise sayı söylenmez) +2. ametalin sayısı ve adı
B) şıkkında kükürt dioksit olacaktı.
C) Di azot tri oksit
D)Sodyum peroksit (peroksitlerde oksijen -1 değerlik alır)
E)Bakır +1 oldugundan Bakır (I) Oksit
CEVAP E
 
 2004-671.JPG
 
 
ÇÖZÜM
En basit orana bakılırsa nx/nO= 3/8 dir. Bu oranı veren  CO  2 deki 12/32 oranıdır 12/32 = 3/8
 

CEVAP C

 
20045-68.JPG
 
X maddesi gaz halinde ise X kaynamıştır ortam sıcaklığı
X in kaynama noktasından büyüktür. Küçük olsa yoğunlaşır.
Y tam erime anında sıcaklık sabit ortam sıcaklığı Y nin erime
noktasıdır.
Z katı olduğuna göre sıcaklık yetmiyor sıcaklık Y nin erime sıcaklığından
küçüktür.
 
CEVAP D
 

 2004-69.JPG

 ÇÖZÜM
Ayırma hunisinde yalnız X ayrılıyor ise X altta kalmıştır.
X Y ve Z de çözünmemiştir ve özkütlesi Y ve Z den büyüktür.
Y ve Z ayrımsal damıtma ile ayrılmış ise Y ve Z nin kaynama
noktaları farklıdır. Ayrımsal damıtma kaynama noktaları farklı olan
sıvıları ayırmada kullanılır.
CEVAP E
 
2004-70.JPG
ÇÖZÜM
Basıncın sabit kalması için gaz hareketli pistonu olan bir kapta
tutulmalıdır. Hareketli pistonda bulunan bir gazı ısıtırsak piston
yukarı doğru hareket eder hacim artar özkütle azalır, kütle değişmez.
CEVAP C 
 
2004-712.JPG
  

ÇÖZÜM
X2 + Y2 ——à2XY  tepkimesinde mol sayısı değişmiyor 1 mol X var iken son durumda 1 mol X den

harcanacak 1 mol de Y den harcanacak ve sonuçta 2 mol XY gazı oluşacaktır. Mol 2 katına çıktığı

için basınç ta iki katına çıkar. X2 ve  Y2 tepkime vermez ise mol iki katına çıkmış olur

basınçta iki katına çıkar.

2X2 + Y2 -----à2X2Y tepkimesi mol sayısı azalan bir tepkimedir basınç bu tepkimede azalır.

CEVAP D

 2004-72.JPG

ÇÖZÜM

Eğer bir katı bir sıvıda çözünürse sıvının kaynama noktası artar

donma noktası ve buhar basıncı düşer. Burada X den kasıt buhar basıncıdır.

Tuzlu su elektriği iletir şekerli suda bir değişme olaz çünkü şekerli su

elektriği iletmez.

CEVAP A

  

  2004-731.JPG
ÇÖZÜM
Katılarda çözünürlük genelde sıcaklığın artışı ile artar. Gazlarda ise
çözünürlük sıcaklıkla ters orantılıdır. I . grafikte sıcaklık arttıkça
Y artıyor  X azalıyor.  Y katı ve X gazdır. II. grafikte ise X in çözünürlüğü
basıncın artması ile artıyor Y ninki değişmiyor. X gaz halinde Y katıdır.
Basınç azalırsa X in çöznürlüğü de azalır. Bu yargı yanlıştır.
Sıcaklığın artışı Y nin çözünürlüğünü artırıyor.
CEVAP D
 2004-74.JPG
ÇÖZÜM
Bir iyonun sadece eksi yüklü olduğu ve toplam elektron sayısı biliniyor ise
bu anyondur yükünü de bilseydik protonu bulur ve oradan da p.cetveldeki yerini
bulabilirdik. Anyonların çapı daima nötr atomlarının çapından büyüktür.
Buna göre CEVAP B
 2004-75.JPG
ÇÖZÜM
0,3*X = 0,75*Y
30*X=75Y İSE 2*X=5*Y  VE X=5  Y=2 olur.

CHDE 5 MOL ATOM VAR CO DA 2 MOL ATOM VAR.

CEVAP C

2004-76.JPG

ÇÖZÜM
X= 2 6   2.periyot 6 A grubunda       Y=2   7  2. periyot 7A
Z=2   8    6   3. periyot 6 A da              Q= 2    8    8   2      4. periyot 2 A da
A) X 6A da ametal Y 7A da ametal ve ametal ametal ile kovalent bağ yapar.
B) X 6 A da  Q 2 A da bir metal metal ametal bileşikleri iyoniktir.
C) Y ile Z ametal kovalent bağlı bileşik yapar.
D) X ametal Z de ametal iyonik bağlı değil kovalent bağlı bileşik yaparlar.
CEVAP D

 2004-77.JPG

ÇÖZÜM

X 2A grubunda Y ise  3A grubunda bir metaldir.

X + 2HCl —à XCl2  + H2

Y + 3HCl —–à YCl3 + 3/2H

1 mol birinden 1,5 mol de birinden çıkıyor toplam 2.5 mol hidrojen gazı oluşur.

CEVAP B

2004-78.JPG

 ÇÖZÜM

Bombardıman edilecek taneciğe Y diyelim. Çekirdek reaksiyonlarında   atom ve kütle no korunur.

Buradan tepkime denkleştirilirse

6 3X   +   1 0Y  —->   3  1T +  42He

burada Y taneciği nötrondur.

CEVAP A


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-