65.JPG

ÇÖZÜM
A) Benzin bidonun kapağı açıldığında odaya benzin kokusunun yayılması
sıvı benzin moleküllerinin gaz haline geçtiği ve bu moleküllerin öteleme
hareketi yaptığını anlarız.
B) Bardaktaki suya mürekkep damlatılınca dağılıyor ise mürekkep molekülleri
suda hareket ediyor demektir. 
C) bacalardan çıkan gazlar havaya yayılıyorsa yine gazların ötelenmesi söz konusudur.
D) Şişe mantarı eğer suda yüzüyorsa bu suyun kaldırma kuvveti ile ilgilidir.
E)Rüzgarlı havalarda rüzgar gülü dönüyor ise havadaki gazların hareketi ile mümkündür.
CEVAP D
 
 

 66.JPG

ÇÖZÜM:
Arı maddeler elementler ve bileşiklerdir. Belirli bir formülü var ise bileşiktir ve saf maddedir.
Tek cins atomdan oluşan naddeler elementtir ve saftır. Farklı cins atomdan oluşan
tek cins molekül yine bileşiktir. Farklı cins moleküller (örneğin alkol ve su molekülleri)
aralarından oran olmadan oluşmuş ise ise bu bir karışımdır. 
CEVAP E
 
 67.JPG
ÇÖZÜM
Bir çözelti soğutulduğunda içinde bulunan katı madde kristalleniyor ise eğer bu bir fiziksel değişimdir.
Örneğin şekerli suyu soğuttuğumuzda şeker dibe çöker sudaki şeker ile çöken şeker aynıdır. madde
özelliğini yitirmemiştir. Diğer şıklara bakılır ise çökme ve gaz çıkışından söz ediliyor . İyonlar bir araya
gelerek suda çözünmeyen bileşiklere dönüşür ise çökme olur yeni maddeler açığa çıkar. Ortamda hiç
yok iken bir maddeden gaz çıkıyor ise demekki yeni maddeler oluşmuştur. Kimyasaldır.
Zeytin yağı ile suyu karıştırıp bir ayırma hunisine doldurur ve bir süre beklersek 2 ayrı faz oluşur
bu da fizikseldir.
CEVAP A            

  
 
 68.JPG
ÇÖZÜM:
1 mol Cu dan 2 mol SO2 çıkıyor 0,1 mol den 0, mol SO2 çıkar. 0.2 mol çıkmış ise eğer
demek ki 0.1 mol de Ag li olan tepkimede çımıştır. O tepkimeye bakılır ise 1 mol SO2 için
 2 mol Ag gerekiyor 0.1 mol SO2 için 0,2 mol Ag gerekir. 
CEVAP C
 69.JPG
 

 

 ÇÖZÜM

Sağ tarafın basıncı 56 cm Hg sol taraf ise 38 cm Hg dır. musluk açılır ise son hacim
2V olacaktır ve basınçlar yarıya düşecektir
56 cm  Hg olan 28 cm Hg ve 38 cm Hg olanda 19 cm Hg olacak toplamı da
28 + 19 = 47 cm Hg olacaktır.
Sol kol direk olarak 47 cm i gösterirken sağ kol açık hava basıncı ile
gaz basıncın farkını gösterecektir. Yani 76-47= 29 cm
CEVAP D
 70.JPG
ÇÖZÜM
Hacimler ve molariteler verildiğine göre mol sayılarını M=n/V den buluruz.
Burada mol sayısı en büyük olana bakarız ona en az madde gerekir.
A) 1=n/0,005 (ml litreye çevrildi) n= 0,005 mol madde var demektir.
B) 0,1=n/0,005    n= 0,0005 mol
C) 0,5 = n/0,005 n= 0,0025 mol
D) 0,1=n/0,01   n=0,001 mol
E) 1= n/0,01   n= 0,01 mol
en büyük mol sayısı 0,05 ile  A şıkkında vardır. en çok doymuş olan bu çözeltidir.
En az X katısı ile doyacaktır.
CEVAP A

 71.JPG
ÇÖZÜM
Elektrik iletkenliği ortamdaki toplam iyon derşimi ile doğru orantıldır.
Eşit mol ve eşit hacimde alınıyor ise molariteler de (M=n/V) den eşit olur.
İyot ve şeker moleküler halde çözündüğünden iyonlarına ayrılamaz ve elektriği iletemezler.
gümüş klorür iyonik ama suda çok az çözündüğünden iletkenlikte az olacaktır.

NaCl ———-àNa+  + Cl–            toplam 2 mol iyon
MgCl2——–à Mg+2  + 2Cl–              toplam 3 mol iyon
magnezyum klorür de iyon daha fazla iletkenlik daha fazla olur.
CEVAP E


72.JPG
ÇÖZÜM
I- Her iki kapta özdeş ısıtıcılar ile az bir süre ısıtılınca X arı sıvısının buhar basıncı daha fazla
olacağından civa Y çözeltisine doğru yükselir eşitlik sağlanmaz.
II- 1. cam balona kızgın demir atılırsa x in sıcaklığı artar buhar basıncı da artar ve civa sağ kolda yükselir bu doğrudur.
III-2. Cam balona gaz eklenince 2. balondaki basınç artar ve civa sol kolda yükselir.
CEVAP E

 

732.JPG

 

ÇÖZÜM
Grafiğe dikkat edilirse X kütlesi zamanla azalmış ve bir yerden sonra sabit kalmıştır.
Bu madde süblümleşen bir madde ile uçmayan bir iyonik katının karışımı olabilir.
CEVAP C
 

 74.JPG

ÇÖZÜM

S noktası 10-7 den  büyük bir değerdir. Bu da ortamın  asit olduğunu gösterir.

S noktası asit ise kırmızı turnusolu maviye değil mavi turnusolu kırmızıya çevirir.

B şıkkı yanlıştır. R noktası nötr dür çünkü H derişimi Oh derişimine eşit ve 10-7 dir.

P noktası yine OH  derişiminin  10-7 den büyük olduğu bir yer ortam bazik asitle reaksiyon verir.

P noktası bazik bazların sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.

CEVAP B

 
 
 

 75.JPG
ÇÖZÜM:
 
 
 
X 2A grubunda ve + 2 değerlik alır.  Y 5A grubunda +5 ve -3 arasında değerlik alabilir. 
Z 6A grubunda -2 ve +6 arasında değerlik alır. 

Q 7 A grubunda -1 ile  + 7 arasında değerlik alır. A ve B şıklarında X +3 almış bu mümkün değildir.

C şıkkında Q -2 almış bu da mümkün değildir. E şıkkında Q yine -2 dir bu da olmaz. 
D şıkkında Y +3 ve Z de -2 almıştır. Bu doğrudur bu gruplar bu değerlikleri alırlar. 

 

 

CEVAP  D

76.JPG
ÇÖZÜM
  
B şıkkında 1S2 2S2 2P2 dizilişe bakılır ise 4A grubunda olan bu element
 
+4 ile -4 arasında her türlü değerliliği alacaktır.
 
CEVAP B
 77.JPG
ÇÖZÜM
 
İzotop atomlarda proton sayıları eşit nötron sayıları farklı olur elektron sayıları da farklı olur ise iyon 
halindedirler. 
CEVAP A
 78.JPG

  

ÇÖZÜM

14  6X  +  4 2He ------ 17 7Y  +  1 1 P X ve Y ye değer verilirse daha kolay çözülebilecek bir sorudur.

 

 

X de 14-6= 8 nötron Y de 17-10 = 10 nötron vardır.

X in protonu 6 Y nin protonu ise 7 dir. Y nin protonu X den bir fazla ise atom numarası da 1 fazla demektir.

 

CEVAP D

 

 

 
 

 Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-