2006-14.JPG

ÇÖZÜM
Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalmaktadır bu da sıcaklık ile çözünürlüğün
ters orantılı olduğunu gösterir.
 Yani katı çözünürken dışarıya ısı vermektedir, ekzotermiktir.
X in doygun çözeltisi ısıtılırsa X çöker çünkü ısı alarak çözünmüyor vererek çözünüyor.
X i çözmenin en iyi yolu çözeltiyi sürekli soğutmaktır.
t anında en çok çözünme T3 de en az T1 dedir T3 daha soğuk T1 daha sıcaktır. Sıcaklık
ilişkisi T3<T2<T1 dir. Kalan katı kütlelerine bakmak gerekir.
En az T3 de katı kalmış.
T1 daha sıcak olduğu için ve sıcaklıkla çözünürlük ters orantılı olduğundan T1 deki çözünürlük
daha az olmalıdır.
CEVAP E

2006-15.JPG

 ÇÖZÜM
Grafik çzigisinin üzerinde yer alan noktalarda çözelti doymuştur.
a çziginin üzerindedir ve doymuş bir noktadır.
b noktası doymuş noktadan yukarıda aşırı doygundur.
c noktası ise aşırı doygun noktada değildir.
CEVAP A

2006-16.JPG

A) Mol kütlesi biliniyor ise n=m/MA dan mol sayısı hesaplanır.
B) Molekül sayısı /Avagadro sayısı=mol sayısıdır.
C) Litre/22.4 = mol sayısıdır.
D)Atomlarının mol kütlesini bilmek yetmez çünkü formülü bilmiyoruz.
E) N.K 1 gramının hacmi özkütledir. d=Ma/22,4 den MA bulunur sonra da
n=m/MA dan mol bulunur.
CEVAP D

2006-17.JPG

ÇÖZÜM
Aynı miktarda X dendiğine göre X leri eştileyelim
I. bileşikte X 7 gram II. bileşikte 28 gramdır. 7 yi 4 ile çarparsak
7×4=28 ve Y yi de aynı sayı ile çarpmalıyız. Y de 4×4=16 gram olur.
X ler aynı oldu II. bileşikte bileşğin kütlesinden Xin kütleSini çıkarırsak
Y nin kütlesini buluruz. 60-38=32 gram . I .bileşikte Y 16 II.bileşikte
Y 32 gram oldu 16/32=1/2  olur.
CEVAP C

2006-18.JPG

ÇÖZÜM
Şekerin ve alkolün sudaki çözünmeleri tamamen fizikseldir. Bu yüzden
molekülün yapısı değişmez mol kütle değişmez kütlenin korumuna göre
kütle molekül sayısı değişmez. Araya su girdiği için moleküller arası etkileşim
değişir. Katı-katı etkileşimi ile bir katının sıvıdaki etkileşimi aynı değildir.
Alkol de su ile hidrojen bağı kurarak etkileşim yapar.
CEVAP E

2006-19.JPG

ÇÖZÜM

A) K= 2 8 8 1  Na=2 81 dir K nın çapı daha büyük metalik bağ zayıftır.

Bu yüzden Na nın erime noktası K dan fazladır.

B) Flor da iyonik bağ olmaz F-F arası apolar kovanet bağdır. katı ve sıvı hali

tamamen molekülün büyklüğü yani Wander Vaals ile ilgilidir.

C) F O N hidrojen bağı yapar ve H bağı yapanların erime kaynama noktaalrı yüksektir.

D) F ün çapı Cl nin çapından küçüktür. F H atomunu daha sıkı tutar bu yüzden iyonlaşması zordur

HF HCl den daha zayıf bir asittir.

E) Grafit ve elmas allotropturlar geometrik yapıları farklıdır. Zayıf Wander Vaals grafitte etkindir.

CEVAP B

2006-20.JPG

4 = 1S2 2s2 2. periyot 2A grubu 
22= 1S2 2S22P6 3S2 3P6 4S2 3d2 4.periyot 4B geçiş elementi
CEVAP A

2006-21.JPG

 
ÇÖZÜM
A) N den 7 elektron H dan 4 elektron toplam 11 elektron 1 tanesi verilmiştoplam 10 elektron kalmış (+1 1 adet vermiş demek)
B) C den 6 N den 7 toplam 13 elektron -1 de aldığını gösterir 14 elektron.
C) Oksijenden 8 elektron H dan 1 elektron -1 de aldığını gösteriyor toplam 10 elektron
D) N den 7 elektron -3 de 3 elektron aldığını gösteriyor toplam 10 e
E)Oksijenden 8 elektron -2 de 2 tane aldığını gösteriyor 10 elektron
 
CEVAP B
 

2006-22.JPG

ÇÖZÜM
Bu dizilişe küresel simetriden dolayı dikkat etmek gerekir. temel diziliş
 
29= 1S2 2S22P6 3S2 3P6 4S2 3d9 olması gerekirken bu doğru değildir.
 
Cu=29 küresel simetriye ulaşmak için 4S deki 1 elektronu 3d ye verir.
 
Dorğu diziliş 29= 1S2 2S22P6 3S2 3P6 4S1 3d10 şeklindedir.
 
I. yargı doğrudur. I
 
I. yargıda ise 1 elektron 4S den kopacaktır (elektron en yüksek enerjiden kopar)Bu da doğrudur.
 
Pz orbiteli zaten 3 boyutta şekildeki gibidir.
CEVAP E
 
II. BÖLÜM
 
2006-2-14.JPG
 
ÇÖZÜM
 
A) Basamakların toplamı ana tepkimeyi verir zıt tarafta olanlar
biribirini götürür. A şıkkı doğrudur.
B) V=k[X]* [Y2] dir. Yavaş adıma göre hız bağıntısı yazılır.
C)Tepkimenin hızı yavaş adımdaki maddelerin derişine bağlıdır.
D)Yavaş adımda eşik enerjisi yüksek burayı aşan tanecik sayısı azdır.
E)Sıcaklığın artması  her zaman tepkimelri hızlandırır.
 
CEVAP A
 
2006-2-15.JPG
ÇÖZÜM
X2 + Y2 ——à X2Y2  tepkimesinde 0.5 mol için 200 k.kal çıkmış ise
1 mol için 400 k.kal çıkar. 
▲H=-400 k.kal dir.
tepkimeye girenler elementtir oluşum entalpileri sıfırdır. II  yanlıştır.
Tepkime ısısı -400 k.kal dir. III yanlıştır. Bileşiğin oluşum entalpisi -400 k.kal dir
I de yanlıştır.
BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.
2006-2-162.JPG
ÇÖZÜM
İki tane indirgenme tepkimesi verilmiştir. İnndirgenme gerilimi büyük olan
indirgenecektir.Y tepkimesinin gerilimi büyüktür Y indirgenecek X yükseltgenecektir.
Tepkimeleri yazacak olursakY+2   +  2e—–à Y    E0 = 0.80 volt
X—————à X+2 + 2e   E0 = 0.4 volt(ters çevrildi işaret değişti)

A) Tepkimeye baklırsa X elektron veriyor o dan +2 ye yükseltgeniyor.

Y de 2 elektron alarak indirgeniyor.

B)Anot aşınır katota taşınır . Anotta daima yükseltgenme olur katotta ise indirgenme olur.

X anot ta yükseltgenecek Y katotta indirgeneceketir.Bu şık yanlıştır.

C)Y+2 zamanla 2 şer elektron alarak çözeltiden ayrılacak Y nin üzerinde birikecek derişimi düşecektir.

D) X anottur aşınacaktır ve kütlesi de azalacaktır.

E)Elektron daima anottan katoda doğru akar yani X den Y ye.

CEVAP B

2006-2-17.JPG

ÇÖZÜM

PH nın 7 olması demek [H+]=[OH-] olması demektir.

A) POH = 1 ise [OH-] =0.1 molar dır. [H+]= 10-13 ise PH= 13 POH=1 dir .

İkisi de baziktir nötr olmaz.

B) Bu şıktada PH lar 2 dir ikisi de asittir.

C) Bu şıktada PH=13 POH =1 diğer çöözeltide de POH =1 dir baziktir. Nötrleşmez

D) PH =4 asittir.  Diğerinde PH=10 ise POH =4 dür. PH=POH ise nötr olur.

E)PH=3 asit POH=1 1ise PH=3 asit.

CEVAP D

2006-2-18.JPG
ÇÖZÜM
Hacim değştiğinde dengenin yönü değişmiyor ise iki tarafında mol sayıları
eşittir(denge bağıntısına girenler sayılacak)..
Sıcaklık arttığında denge sabiti büyüyor ise denge sağ tarafa gidiyor yani endotermik
bir tepkimedir. Le chatelier prensibi)
A, B  ve D olamaz girenlerin mol sayıları ürünlerin molsayılarına eşti değil(gazları sayınız)
E şıkkı ekzotermik tepkime o da olmaz. Bir tek C şıkkında girenlerin mol sayısı ürünlere eşit
ve tepkimede delta H + işaretli yani endotermik.
CEVAP C
2006-2-191.JPG

ÇÖZÜM

A) En uzun zincir numaralandırlılırken OH en küçük numarayı almalıdır.Sağdan

başlanırsa 2 de OH var en uzun zincir bütan alkolden dolayı ol eki gelir.

B)Burada bir keton vardır karbonil grubu en küçük numarayı almalıdır. Sağdan başlanırsa

metilin bağlı olduğu c atomu 3 dür 2-metil değildir. Bu adlandırma yanlıştır.

C)  Siklohegazana 3 adet OH 1.3.5 e bağlanmıştır doğrudur.

D)Çift bağ içine alınacak şekilde numaralama yapılır doğrudur.

E)2 tane metil siklopropana bağlıdır.

CEVAP B

2006-2-20.JPG
ÇÖZÜM
Yapı izomeri demek kapalı formülleri aynı fakat açık formülleri farklı olan
bileşikler birbirinin izomeridir. Alkollerle eterler aldehitlerle ketonlar
organik asitlerle esterler alkenlerle sikloalkanlar gibi.
D şıkkında bir alken bir de alkol verilmiş alken ile alkol asla yapı
izomeri olamaz.
CEVAP D
2006-2-21.JPG

ÇÖZÜM

C4H6 bir alkin ve C4H8 ise bir aklendir. Çünkü alkinlere su katılırsa
ketonlar ve alkenlere su katılırsa alkoller oluşur. Alkinde C atomları arasında
3 lü bağ vardır ve 2 tanesi pi bağı 1 tanesi sigma bağıdır. Alkenlerde ise 1 tane
sigma 1 tane pi bağı vardır. Alkinler 2 mol HBr ile doyar çünkü pi bağı sayısı
kadar katılma olacaktır.I. yargı doğrudur. 1mol Y de 1 mol pi bağı vardır 1 mol hidrojen katılarak doygun hale gelir ve n-bütan oluşur.Bütün yargılar doğrudur.
CEVAP E
2006-2-22.JPG
ÇÖZÜM
Alkanlar aralarında  CH2 fark ile homolog sıra oluştururlar.
Bütün C atomları tek bağlıdır ve hpside SP3 hibridleşmesi yapar.
Çift bağlar SP2 ve üçlü bağlı C atomları SP hibridleşmesi yapar.
İki farklı alkil halojen Na ile tepkimeye girerse bu tepkime Würtz dür.
ve üç değişik alkan elde edilebilir. Alkanlar apolar su polardır apolarlar
genelde polar maddelerde çözünmezler.3 karbonlu bir alkanı başka türlü yazmak
mümkün değildir. E şıkkı yanlıştır.
CEVAP E

Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-