ALKANLAR    
Doymuş alifatik hidrokarbonlar olarakta bilinirler Bunlara alkanlar veya parafinler de denir. Genel formülü CnH2n+2’dir (n: karbon sayısı). Alkanlar bir homolog seri meydana getirir ki bu seride birbirini takip eden bileşikler arasında (CH2) kadar fark vardır.Bu fark nedenıyle homolog(aynı)seri olustururlar. Karbon sayısının Latincesinin sonuna (AN) eki getirilerek adlandırılır.Bileşikler birbirine yakın benzerler gösterir. En basit üye CH4 olan metandır. C2H6 etandır. C3H8 propandır. C4H10 ise bütandır. karbon atomları 4 bağ yapar ve hepside doymuş yapıdadır. Sp3 hibridleşmesi vardır.

Adlandırma Formül
Metan CH4
Etan C2H6
Propan C3H8
Bütan C4H10
Pentan C5H12
Heksan C6H14
Heptan C7H16
Oktan C8H18
Nonan C9H20
Dekan C10H22
Undekan C11H24
Dodekan C12H26
Tridekan C13H28
Tetradekan C14H30
Eikosan C20H42
Heneikosan C21H44
Dokosan C22H46
Trikontan C30H62
Tetrakontan C40H82

ALKANLARIN ELDESİ:

1- En önemli alkan eldesi WÜRTZ tepkimesidir. Bu tepkiemde alkil halojenler Na ile reaksiyona girerler halojen Na ile ayrılırken alkil gurpları birbirine bağlanır.

örnek:  

ALKENLER

Bu sınıfa olefinler sınıfı da denir. Bu sınıfta hiç olmazsa iki karbon arasında çift bağ vardır. Karbon sayısının latincesinin sonuna EN ve İLEN eki getirilerek adlandırılır. Çift bağın hangi karbonlar arasında olduğunu belirtmek için rakam kullanılır. Bu rakam çift bağın bağlı olduğu karbonlardan ilkine aittir.SP2 hibritleşmesi yaparlar.birbirini takip eden iki alkan molekülü arasında CH2kadar fark vardır.homolog seri olusturular

Alkenler oldukça aktiftir. Doymamış karbonlara hidrojen, halojen ve diğer bazı bileşikler katılır. Bu katılma reaksiyonu Markow Nikov kuralına göre olur. Bu kuralda pozitif yüklü grup hidrojeni fazla olan C atomuna bağlanır.

 

 Write a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-