benzen1.pngbenzen.png

Benzenden (C6H6) türeyen halkalı bileşiklerdir.Aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesi. Renksiz, alevlenebilen, kaynama noktası 80,1 °C, erime noktası 5,5 °C olan bir sıvıdır. Moleküler formülü C6H6‘dır. Benzen, endüstriyel bakımdan kıymetli olduğu gibi yapısı bakımından da kimya çalışmalarında önemlidir. Kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan kanser  yapan bileşikler arasına girer. 

Benzenin yapısının kimyasal reaksiyonlara ne şekilde bir tepki gösterdiği üzerine yapılan çalışmaların, organik kimya teorilerinin gelişmesinde önemi büyük olmuştur. Hidrojen atomlarının karbon atomlarına oranının böyle düşük olduğu bir bileşikten umulan katılma reaksiyonları benzende olmaz. Benzenin gösterdiği tipik reaksiyonlardan biri, substitüsyon reaksiyonlarıdır. Bu reaksiyon bir aktif grubun benzendeki bir hidrojeni çıkarıp onun yerine geçmesi şeklinde tezahür eder. Bu davranışı izah etmek altı elektronun (benzende varmış gibi gösterilen 3 tane çifte bağdan ileri gelen) belli karbonlarda değil bütün benzen karbonlarına dağılmış olduğunu düşünmekle mümkün olur. Elektronların böyle dağılmış olması (belli karbonlarda olmaması) molekülün kararlı olmasını sağlar ve yine bu molekülün fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirler.

Bu yerdeğiştirme reaksiyonları sayesinde hidrojen yerine geçen gruplara göre değişik adlandırmalar yapılmaktadır. Benzen halkasının en tepesindeki C atomu baz alınırsa bir sonraki C atomu orto, bir sonraki meta ve bir sonraki para pozisyonudur.

AROMATİK AMİNLER

Benzen halkasına bir NH2 grubunun bağlanması ile oluşan kimyasal maddelerdir.

Yapısal olarak aminler amonyağa benzerler, ama bir veya daha fazla hidrojen atomu, alkil veya aril gibi organik gurplarla  yer değiştirmiştir. Benzene NH2 bağlanırsa amino benzen (anilin) olur.

TOULEN

Benzen halkasına bir CH3 (metil) grubunun bağlanması ile oluşan bileşiklerdir. metil benzen olarakta adlandırılır. [C6H5-CH3 ]

KSİLEN

Ksilen, benzene iki adet metil grubu bağlanmasıyla olusan bileşiktir. Disubstitue benzen olduğundan adlandırılması da benzerdir. Orto ksilen, meta ksilen ve para ksilen olmak uzere üç çeşittir. Toluenle akraba sayılır. Uçucu organik bileşiklerdendir. Zehirli, kanserojen bir bileşiktir.

TNT (TRİ NİTRO TOLUEN) DİNAMİT

Toluene 3 tane  NO2 grubu bağlanırsa trinitro toluen olur.

dinamit.jpg

nitroglycerin.png

alfrednobel.jpg

DİNAMİTİN BABASI ALFRED NOBEL

NAFTALİN

İki tane benzen halkası yanyana gelirse naftalin olur.kapalı kimyasal formülü C10H8

Yoğunluğu (20°C sıcaklıkta) 1,145 g/L dir. Erime noktası 80,5°C, kaynama noktası 218°C dir. Molekül ağırlığı 128,19 gramdır. Buhar basıncı 0,087 mm/Hg dir. Bu yüzden çok kolay buharlaşır, sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçer ki buna “süblimleşme” denir. Hava ile oluşturduğu karışım yanıcıdır. Benzinde, alkolde, eterde ve asetonda çözülebilir.

ANA SAYFAWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-