14.
   I. Dalgıçların, denizin derinliklerinden yüzeye ani çıkması durumunda vücutlarında
çözünmüş olan azotun, çözünürlüğünün azalması sonucu oluşan vurgun olayı

II. Oda sıcaklığında, bir gazoz şişesinin kapağıaçılıp şişenin ağzına hemen elastik bir balon
 geçirilmesiyle gazozdan çıkan karbondioksit gazının balonu şişirmesi
III. Sığ göllerde, yaz aylarında balık ölümlerinin kış aylarına göre daha çok olması
Yukarıdaki durumlardan hangilerinin nedeni, gazların çözünürlüğünün basınç
değişimine bağlı olmasıyla açıklanır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
ÇÖZÜM
I. yargıda suyun dalgıça yaptığı basınçtan dolayı kanda çok çözünen azot gazından
bahsedilmiştir ve gazların çözünürlüğünün basınçla doğru orantılı olduğunu gösteriyor.
Hızla yukarı çıkan dalgıçın kanındaki azot gaz haline geçer ve dalgıç deniz vurgunu yer.
II- yargıda da ağzı açılan gazoz şisesindeki gaz hızla çözeltiyi terk eder çünkü yüksek basınçta
doldurulmuştur .
Burada da gazların çözünürlüğü-basınç ilişkisi vardır.
III . yargıda ise gazların çözünürlüğü -sıcaklık ilişkisi vardır.
Sığ yerlerde sıcaklık yüksek oksijen az olur sıcakta gazların çözünürlüğü azdır .
CEVAP C
 

151.jpg

I. Kapta      2HBr + Mg = MgBr2  +  H2 tepkimesi olur
II. Kapta     2HBr + CaCO3 = CABr2 +CO2 + H2O  tepkimesi gerçekleşir.
Eşit kütlede olunca (altı özellikle çizilmiş) Mg nin Ma sı küçük
mol sayısı büyük olur  H2 ve CO2 nin mol sayıları eşit olmaz. 
 CEVAP D
16.jpg

Nötr atomlarda P=e dur . Elektronun yükü eksidir ve çekirdeğin etrafında döner .
proton artı yüklü çekirdekte nötron yüksüzdür ve çekirdektedir.
proton ve nötronun toplamı kütle numarasına eşittir elektron ihmal edilmiştir.
Atomdan elektron kopması atomun çapının küçülmesine elektron alması ise
atomun çapının büyümesine neden olur E şıkkı yanlıştır.
CEVAP E
17.jpg 

 Kütle numarası 52 atom no 24 ise nötron  sayısı 28 dir .8×3 tane O = 24 elektron + 24×2=48 tane de X den gelen var toplam 72 elektron vardır .


Nötron 28 demiştik . X elementi geçiş elementidir.
(20 ile 30 arası d orbitali ile biter hepside geçiş elementidir) bu doğrudur.
Geçiş elementleri 4. periyot da başlar . X in değerliliği +3 dür.
CEVAP C
18.jpg

B şıkkında 2s1 ile biten bir element var en yüksek enerji seviyesindeki elektron değerlik elektronudur.
Bu yüzden B şıkkında değerlik elektron sayısı 1 dir. 3 değildir.
CEVAP B

19.jpg

a) Q 5A daki azottor 2 atomludur N2 gibi
b) W 7A daki flordur 2 atomludur F2 gibi
c) XW   HF dir farklı elementlerdir bağ polardır aynı elementler
 arasındaki bağ apolardır.
d) YW metal ametal bileşiği olduğundan iyonik bağlı bir bileşiktir.
e) Y ile Z bileşik yapamaz. Y 2A da bir toprak alkali metal ve 
Z 3A da bir toprak metali  Metaller kendi aralarında  
alaşım yapar  bileşik yapamazlar.
CEVAP E

20.jpg

a) X1 de hızlı gaz çıkışı oluyor x1 de toz halindedir
b) X3 de  hız en azdır
c) Va ya ulaşma süreleri aynı değildir en hızlı X1 dir
d) X1 en hızlı oldugundan t zamanında en fazla gaz
 çıkaran X1 dir bu doğrudur.
e) Tepkime bittiğinde hepsinin hacmide va oluyor hacimler eşittir.
CEVAP D

21.jpg

a) I. nin kaynama sıcaklığı en düşüktür. Saf su ve dış basınç düşük
b)II .de 2 tane iyon (Na ve Cl) gelir dış basınç yüksek 2.sinin
kaynama noktası en büyük olur
c)III.nün kaynama sıcaklığı I den yüksek olur
bu dogru dış basınçlar eşit ama III de şeker var
şeker kaynama noktasını yükseltir.
d)II ve III de kaynama noktası eşit olamaz hem
dış basınçlar farklı hemde
içerdikleri molekül ve iyonlar
e)kaynama sıcaklıkları I<III<II olmalıdır.
CEVAP C

22.jpg

10 gram birinde var 20 gramda birinde var
toplam 30 gram katı var çözelti hacmi 250 ml oluyor
250 mililitrede 30 gram var ise 100 mililitrede 12 gram olur
CEVAP B

FEN -2

2-14.jpg 

Manometrelere dikkat edilirse sağ kolda en çok
sıvı yükselmesi D şıkkında verilmiştir
burada önemli olan yükseklere çıkıldıkça dış basıncın düştüğünü bilmektir.
Dış basınç düşük olunca sıvı seviyesi açık kolda artacaktır.
cevap D
 15-2.jpg 
Bu soruda bütün bileşiklerin oluşum entalpisi verilmiştir sadece yapılması gereken
 ΔH=ΔHürünler-ΔHgirenler=[2x(-680) +4x(-268,5)]-[52+ 0] elementler 0 dır
=-2486 Kj
537/2 yaptık çünkü 2 mol  HF için 537 bize 1 mol için olan gereklidir.
cevap A
Ya da   2 mol HF – 537 KJ bizden istenen  4 mol HF o da -1074 KJ yapar

CF4 1 mol için -680 bizden istenen 2 mol CF4  -1360 KJ yapar
6 mol  F2  sıfırdır  çünkü elementler sıfır kabul edilmiştir. 1 mol  C2H4 gerekli o da +52 Kj dür.   
ΔH=ΔHürünler-ΔHgirenler ΔH=[ -1074-1360]-[+52] ΔH=-2486 KJ olur . 
CEVAP A
 
16-2.jpg


C şıkkına bakılırsa başlangıç kütleleri eşit X in Ma sı en küçük
mol sayısı diğerleriden büyük olur.
CEVAP  C
17-2.jpg
 

a) X in derişimi arttıkça hızda artmış bu yüzden hız X in derişimi ile doğru orantılıdır.
b)I ve II deneyinde X sabit y 2 katına çıkmış hız 4 katına çıkmış Y nin karesi ile doğru orantılıdır.
c) x I dereceden Y II. dereceden oldgunudan C de doğrudur.
d) üslerin toplamı tepkimenin derecesini verdiğinden derece 3 dür. Bu şık yanlıştır.
e) Bir satır seçersek mesela 1. satırda1×10-3=0.1x(0.05)2xk k buradan k=4 olur
 
CEVAP D
18-21.jpg      
A)II. tepkimede CH3COOH H+ vermiştir asit H2O H+ yı almıştır baz tersine bakarsak
CH3COO- H+ almış baz H3O+ H+ vermiş asittir a şıkkı yanlış
B)III. tepkimeye bakarsak HCl deki H iyonu H2O ya gitmiş yani H2O H+ almış
o yüzden bazdır ve bu şık doğrudur.
CEVAP B
19-21.png
Tepkimede iyot elektron kaybetmiş klor elektron almıştır.
iyot yükseltgenmiş klor indirgenmiştir iyot indirgen klor yükseltgendir.
Bu bir redoks tepkimesidir çünkü elektron alış verişi ile gerçekleşmektedir.
tepkimeyi elde etmek için iyot tepkimesi ters çevrilmelidir ve pil potansiyeli
1,36-0,54=+082 volt olur. İyodür derişiminin artması dengeyi sağ tarafa kaydırır
ve pil gerilimi artar. C şıkkı yanlıştır.
CEVAP C
20-2.jpg
Bu soruda fonksiyonel grubun öncelik sırası vardır ve en uzun zincir seçilmelidir bu yüzden
CEVAP E
21-2.jpg

Bir karbon atomuna 4 tane farklı grup bağlı ise o karbon atomu asimetriktir
 optikçe aktiftir polarize ışığın titreşim düzlemini sağa ya da sola çevirir 
buna göre ortadaki C atomuna 4 farklı grup bağlandığından asimetriktir
 optikçe aktiftir 1. karbonda C=O olduğundan sp2 hibritleşmesi diğerlerinde 
sp3 hibritleşmesi vardır.
CEVAP E
22-2.png

Bu soruda da siklohekzanın izomeri sorulmaktadır siklohekzan alkenle izomerdir 
CnH2n yapısında 6 tane  C atomu vardır. A şıkkında bir dikdörtgende 4 C atomu 
2 tane de zincirde var 6 C atomlu bir siklo alkan  bu yüzden C atomu sayıları 
eşit olan 2 farklı siklo alkan birbirinin izomeri durumundadırlar.
CEVAP AWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-