Çok az çözünen tuzlar için geçerlidir. Kimyasal dengedeki tüm kurallar buradada geçerlidir. Denge bağıntısı iyonların derişimi çarpımıdır çünkü giren katıdır ve denge bağıntısında yer almaz.

Kç: Az çözünen iyonlu katıların, doygun çözeltisi içerisinde bulunan iyon derişimlerinin çarpımıdır.

Kç bir denge sabiti olduğundan yalnız sıcaklıkla değişir.

1A grubu elementlerinin bileşikleri nitrat ve amontum tuzları suda çok çözündüğü için bu elementleri ya da kökleri içeren tuzlar için Kç bağıntısı yazılmaz. Kç si verilen tuz suda çok az çözünüyor demektir.

ÇÖZÜNÜRLÜK
Belirli bir sıcaklıkta 1 lt çözelti içerisinde çözünmüş olan maksimum mol miktarına çözünürlük denir.

AgCl(katı) = Ag+  +   Cl    Kç = [Ag+ ] * [Cl  ]

CaF2(katı)  =  Ca+2   +  2F    Kç= [Ca+2]* [  F ]2

Katsayılar üs yazılıyor.

Saf suda çözünürlüğü verilen bir tuzun Kç sini ya da Kç si verilen bir tuzun çözünürlüğünü hesaplamak oldukça basittir.

ÖRNEK:

CaF2(katı)   katısısının Kç si  32×10-9   ise   saf sudaki çözünürlüğü nedir ?

CaF2(katı)  =  Ca+2   +  2F    Kç= [Ca+2]* [  F ]2

                                                       X    *    (2x   )2= Kç= 32×10-9  

X=2×10-3

ORTAK İYON ETKİSİ

Bir çözeltide bileşikteki iyonlardan biri var ise çözünürlük saf suya göre daha azdır. ortak iyon daima çözünürlüğü azaltır.Örnek olarak doymuş AgCl çözeltisine katı NaCl ilâve ederek, AgCl’nin çözünürlüğü azalır çünkü Cl iyonları ortaktır.

DOYMUŞLUK, DOYMAMIŞLIK ve ÇÖKELME
İki çözelti karıştırıldığında çözeltilerdeki iyonların birleşmesinden oluşan tuzlarla ilgili üç durum söz konusudur.
 

1-          Bir çözeltideki, iyonların konsantrasyonları çarpımı çözünürlük çarpımından küçük ise çözelti doymamıştır. Doygunluğa ulaşıncaya kadar daha tuz çözebilir. 

2-     İyonların konsantrasyonları çarpımı çözünürlük çarpımına eşit ise çözelti doymuştur. Artık aynı tuzdan daha çözemez. 

3-      İyonların konsantrasyonları çarpımı çözünürlük çarpımından büyükse çözelti doymuştur, dengesizdir, karıştırma veya çalkalama sonucunda çökelme gözlenir.Bunları, çözünürlük çarpımı (Kç) ve iyonların konsantrasyonları çarpımı (Ki) olmak üzere aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz.
Kç > Ki Doymamıştır, çökme olmaz.
Kç = Ki Doymuştur, çökme olmaz.
Kç < Ki Doymuştur, çökme olur.

ANA SAYFAWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-