2012 LYS SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1.jpg

elektron dizilişi : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1

37 elektronu olan 5 . periyod IA grubu elementidir. Kütle no = proton + nötrondan 37+48= 85 dir. C şıkkında element VA gurubu diyor bu yanlıştır. elektron dizilişindeki enyüksek enerji seviyesi 5 dir ve bu periyodik cetvelde periyod numarasına eşittir. en yüksek enerji seviyesindeki elektronlarda grubu verir.

CEVAP C

2.JPG

ÇÖZÜM

IA ve IIA grubu elementleri metaldir. Elektron dizilişleri s orbiteli ile biter. Bu orbitaldeki elektronları kolaylıkla vererek ametallerle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar. metal metal ile bileşik yapamaz ancak alaşım yaparlar. I ve III doğrudur ancak gruplarda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atmun yörüngeleri artacağından atom çapı da artacaktır. II yargı yanlıştır. Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artar.

CEVAP C

3.JPG

Enerji = hxc/λ

bu denklemde verilenlerin yerine yazılması gerekiyor ancak birime dikkat etmek gerekiyor verilerin hepsinin MKS birim sisteminde olması gerekiyor verilen lamda değeri 221 nm dir bunu metreye çevirmek gerekir.

E=6,63×10-34×3 x108/221x1x10 9

6.63×3/221= 9 olur . 10 üzerili sayılarıda toplarsak -19 olur

CEVAP B

4.JPG

3. enerji düzeyindeki bir elementin açısal momentumu l=2 ise bu d orbitaline denk gelir ve manyetik quantum sayısı +2 ile -2 arasında değer alır.

CEVAP D

5.JPG

katlı oranlar yasası ile ilgili oldukça basit bir sorudur. Aynı miktar X ile birleşen dediğine göre X lerin eşitlenmesi gerekir Y ler arasında 4/3 değerini veren şık D dir.

CEVAP D

6.JPG

Molkavramı ile ilgili bir sorudur. CO2 ve C3H8 molekül ağırlığı aynı ve 44 olan iki farklı gazdır. 1mol gaz 22 .4 litre ise 4.48 litre 0.2 moldür. CO2 deki C 12 gram C3H8 deki C 36 gram karbon yüzdeleri aynı olamaz.

CEVAP E

7.JPG

Öncelike bu gazın basıncını PV=nRT den hesaplamak gerekir.

Px4.48=0,25*22,4/273*273

P= 1.25 atmosfer olur. Buradan 0,25 atmosfer gaz çekmek gerekir.

0,25 mol gaz 1.25 atm basınç yapıyorsa 1 atm yapabilmesi için 0,25 mol gaz gereklidir. 0,25-0,2=0,05 mol gaz çıkarılmalıdır. 0,05×28 =1,4 gram N2 yapar.

CEVAP A

8.JPG

çözünenin gramı = %dV den molarite sorulduğuna göre hacmi 1000 ml alırsak(litredeki mol sayısı)

gr= 18,4/100*1,04*1000 = 191,36 gram gliserin yapar.

n=m/MA dan mol sayısını bulursak n= 191,36/92 =2,08 hacim 1 litre alınmıştı

M= n/V = 2,08/1= 2,08 M

CEVAP C

9.JPG

Çözünürlik dengesi ile ilgili bir sorudur. Le Chaletier prensibini bilmek gerekir. Bu prensip şöyle der: Dengedeki bir sisteme dışarıdan müdahale edilirse sistem o etkiyi yok edecek şekilde hareket eder.

I-Aynı sıcaklıkta Ca(NO3)2 eklemek ortak iyon etkisi ile çözünürlük azalır. II-Aynı sıcaklıkta Na2SO3 eklemekte ortak iyon etkisi meydana getirir çözünürlük azalır. III-Çözünme ekzotermik o zaman soğutmak çözünürlüğü artırır.

I ve II çözünürlüğü azaltır. CEVAP D

10.JPG

Atom numarası 1 olan hidrojen atomunun hidrojen döteryum ve tirityum elementlerinin hepsinin atom numarasıda birdir farklılık sadece nötron sayısından kaynaklanır. Çünkü izotop atomların nötron sayıları farklıdır. Kütle no= proton sayısı+nötron sayısı

Tirityum için 3=1+n n=2 B şıkkı yanlıştır.

11.JPG

Bir hal değişim sorusudur. Buz önce -10 dereceden 0 dereceye gelecektir. Q= 20×2.09×10 =418 joule

sıfır derecede buzun erimesi için gerekli olan ısıyı hesaplamak gerekir.

Q=mL Q=20×334.4 ve Q = 6688 joule

sıfır derecedeki suyun 30 dereceye gelmesi için gerekli olan ısı

Q=mcMatematiksel simget Q=20×4.18×30 =2508 joule

toplam ısı_2508+6688+418= 9614 joule

CEVAP B

12.JPG

Bir sistemin iç enerjisi, maddedeki atomların dönme, titreşim, ötelenme ve çekirdeğindeki enerjiden etkilenir.

CEVAP E

13.JPG

Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafigine göre iki farklı aktivasyon enerjisi mevcuttur ve bunu sadece katalizör değiştirir.

CEVAP D

14.JPG

Bu soruda ΔH ve Kç hesaplamasını bilmek gerekiyor. III.tepkime ters çevrilip II. tepkime ile toplanırsa I.tepkime elde edilir.

III.tepkime ters çevirilirse CH4+ H2O——>CO + 3H2 ΔH =226 kj ve Kç de 1 /Kç olur ki Kç = 1/190 olur.

II. tepkime CO + H2O ——->CO2 + H2 ΔH=-36 kj ve Kç =1.4

taraf taraf toplanırsa CH4 +2H2O—->CO2+ 4H2 Δ H lar toplanır Kç ler çarpılır.

ΔH =226-36 = 190 Kj ve Kç= 1.4×1/190 CEVAP C

15.JPG

Kp= KçΔRT üzeri Δn formulünden çözülebilecek oldukça basit bir sorudur.

Kp=2.8×10 üzeri 2 x 22.4/273×1000 üzeri (2-3=-1 )

Kp=2.8×10 üzeri 2/82

CEVAP A

16.JPG

Le Chaletier prensibini bilmek gerekiyor.

Dengedeki bir sisteme dışarıdan müdahale edilirse sistem o etkiyi yok edecek şekilde hareket eder. Buna göre

A şıkkında N2 eklemek ortamda fazla N2 ye neden olacak ve sistem hemen fazla N2 yi harcamak isteyecek ve denge sağ tarafa kayacaktır. Bu şık dogrudur.

B şıkkında eğer ortama bir miktar NH3 eklenirse sistem bundan rahatsız olacak fazla NH3 den kurtulmak için denge sol tarafa kayacaktır bu şıkta doğrudur.

C şıkkında ortamdan NH3 uzaklaştırılırsa sistem dengeye gelebilmek için hemen NH3 üretmek isteyecek denge sağ tarafa kayacaktır. Bu şık yanlıştır denge1 yönüne gidecektir.

D şıkkında ortamdan H2 gazı çekilirse sistem hemen H2 üretmek isteyecek denge girenler lehine değişecektir ve denge sola gidecektir bu şıkta doğrudur.

E şıkkında ortamdan N2 gazı çekilirse sistem N2 üretmek isteyecek bu yüzden de denge sol tarafa kayacaktır.

CEVAP C

17.JPG

Lowry-Bronsted asit baz tanımına göre hidrojen iyonu verebilenler asit hirojen iyonunu alanlar ise bazdır. Burada hangi maddenin hangisine hidrojen verdiğine bakmak gerekiyor. HCLO3 CLO3 olmuşsa H vermiştir HClO3 asittir. H2O H3O olmuşsa H2O hidrojen almıştır ve bazdır. D şıkkında H2O ya asit denmiştir bu yanlıştır.

CEVAP D

18.JPG

Bir iyonlaşma yüzdesi sorusudur .

CH3COOH <——— > CH3COO- +H+ şeklinde iynolarına ayrışır ka verildiğine göre zayıf bir asittir. Unutmayınız kuvvetli asit ve bazlar suda %100 iyonlaştığı için bunlar için ka ya da kb değeri verilmez çünkü bu değer sonsuzdur.

CH3COOH <——— > CH3COO- +H+

başlangıç ta 1 M ve iyonlar sıfır CH3COOH x kadar ayrışırsa CH3COO- ve H+ da x molar olur ve CH3COOH 1-x molar kalır. Dnegede bunları yerine yazıp denge sabitine eşitlemek gerekir . Burada 2. dereceden bir denklem karşımıza çıkar bunu çözmek zor oalcağından 1-x deki x degeri çok küçük olduğundan ihmal edilir. ve sonuçta denge bağıntısından

X kare = 16×10 üzeri 6 olur her iki tarafın karakeökü alınarak X değeri bulunursa X = 4.10 üzeri 3 olur. 1 molarda 0,004 ayrışma var ise 100 molarda bu 0,4 olacaktır.

CEVAP A

19.JPG

Pil potansiyeli anot ile katotun gerilimlerinin toplamına eşittir. Burada gerilimin en büyük olabilmesi için yükseltgenme gerilimi en büyük olan ile indirgenme gerilimi en küçük olan hücrelere bakmak gerekir ki toplam en büyük çıksın. Cr+3 için yükseltgenme gerilimi (0,744 volt ) ters çeviridk yükseltgenme oldu işaret değişti. Cu+2 nin indirgenme gerilimi de -0,337 dir. ikisinin toplamı da 0,407 volt olur ki bu en yüksek değerdir.

CEVAP E

20.JPG

Basit bir radyoaktivite sorusudur. 3 alfa atom numarası altı azaltır 2 beta iki artırır net olarak 4 azalmış olur. Btea kütle numarasını değiştirmez ancak alfa ışıması 4 azaltır 3 alfada 12 azaltır.

CEVAP A

21.JPG

Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olan elementler birbirinin izomeridir. Bu soruda izmoerlği bilmek gerekir. A şıkkı gayet açık zaten C ve H toplamları ikisinde de aynıdır.

B şıkkında halkalı bir yapı var ve bir çift bağ var . Köşeler hep CH2 ancak çift bağ olan yerde CH dır çünkü H lar çıkmış çift bağ kurulmuştur. Buna göre 6 tane C 10 tane H var ve karşısındakine uymuyor.Unutmayınız siklo alkenler alkinlerle izomerdirler

CEVAP B

22.JPG

A şıkkında bir alkol var OH grubuna yakın yerden zinciri numaralandırmak gerekir. 3 de OH 6 da metil var bu doğru bir adlandırmadır.

B şıkkında bir tarafta 3 birtarafta 4 C var oksijenle bağlı yani eterdir. 4 C butil 3 C propildir bu da doğrudur.

C şıkkında bir ester vardır. organik asitlerle alkollerden oluşur adlandırırken alkol adı önce söylenir .Butil etonoat tır. Çift bağ oksijenin olduğu kısım asit köküdür etildir.

CEVAP C

23.JPG

0,02 molü 2.44 gram olan bileşiğin 1 molü 122 dir bu da molekül ağırlığıdır. 122 olan bileşikte A şıkkında mevcuttur.

CEVAP A

24.JPG

Markownikov kuralına göre alkenlere katılma olurken hidrojen atomu daima hidrojeni fazla olan guruba bağlanır. Buna göre çift bağ taşıyan karbonlara baktığımızda hidrojen CH2 ye bağlanacak ve Cl de CH a bağlanacaktır. Oluşan ürün 2-klor bütandır. Daha öncede söylediğimiz gibi bu bir katılma tepkimesidir.

CEVAP D

25.JPG

tepkimeye dikkat edersek Br iyonu ile OH iyonu yer değiştiriyor. Br ayrılıyor eksi yüklü gruplar elektrofil değildir. Nükleofildir.

CEVAP B

261.JPG

I de alkolden su çekiliyor ayrılmadır. II de Br ile NH2 yer değiştiriyor. III de ise aldehit organik aside yükseltgeniyor.

CEVAP B

27.JPG

Bu soru oldukça basittir e şıkkında eterler yüksetgenebilir diyor. primer ve sekonder alkoller Aldehitler ve ketonlara yükseltgenebilirler eterler asla yükseltgenemezler.

CEVAP E

28.JPG

Sekonder alkoller ancak aldehitlerle oluşur. O da 2. yargıdaki asetaldehittir.

CEVAP A

29.JPG

3 tane keton verilmiştir. primer alkoller aldehitlere ve aldehitlerde organik asitlere yükseltgenebiliyorlar. Sekonder alkoller ketona kadar yükseltgenebiliyorlar. tersiyer alkoller yükseltgenemezler. Buna göre D şıkkında ketonun organik aside yükseltgenebileceğini söylüyor bu yanlıştır.

CEVAP D

30.JPG

Bu soruda 3. C atomuna baklırsa OH lar farklı konumdadır burada bir asimetrik C atomu mevcuttur. Eğer asimetrik C atomu var ise optik izomerliği vardır.

CEVAP BWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-