2013 YGS SINAV SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

15-16-foto.jpg

15.png

artı ve eksi yükler iyonların altına gelecek şekilde çarprazlanarak oluşacak bileşiğin formülü yazılabilir. Bütün şıklarda yazılan formüller doğrudur yalnız D şıkkındaki sülfat asidi sülfit şeklinde yazıldığı için yanlıştır. SO4 sülfattır sülfit değildir.

CEVAP D

16.jpg

Bileşiklerin özellikleri ile ilgili bir sorudur. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan tuzlar nötr asidi kuvvetliyse bazı zayıf ise asidik tuz bazı kuvvetli asidi zayıf ise bazik tuzdur. A şıkkındaki KNO3 KOH kuvvetli baz ile HNO3 kuvvetli asitten oluşmuş nötr bir tuzdur bu yüzden turnusol kağıdına etki etmez A yanlıştır.

CEVAP A

17.jpg

Madde ve özellikleri ile ilgili bir sorudur. Hal değişim grafiği bir katıya aittir ve a noktası erime noktasıdır. Ayırt edici özellikler maddenin miktarına bağlı değildir 10 gram buzda sıfır derecede erir 1 kg buzda sıfır derecede erir. B şıkkı yanlıştır.

CEVAP B

18.jpg

Metal ametal bileşikleri iyonik bileşiklerdir. Ca 2A metali Cl 7A ametalidir oluşacak bileşikte iyonik bir tuzdur. C şıkkında moleküler bir bileşiktir denmesi yanlıştır. Moleküler bileşikler ametal ametal elementleri arasında oluşur.

CEVAP C

19.jpg

I de oksijen -2×3=-6 Cr de + 6 olmalıdır. II de Cr +3 ve oksijen -2 dir. III de sülfat -2 Cr ise +3 dür. IV de ise K +1 2 tane var ve +2 olur oksijen -2×7=-14 olur toplamı 12 yapar Cr2 deki 2 ye bölünürse -6 ve Cr +6 olmak zorundadır.

CEVAP C

20.jpg

Polar bileşikler de net bir dipol momentinin ortaya çıkması gerekir eğer kuvvetler birbirini nötürleştiriyorsa bileşik apolar olur ancak elementler arasındaki bağlar polar olabilir. Burada 120 derecelik bir düzlemde kuvvetler C ile H arasındaki bağ kuvvetleri ve çekimleri birbirini yokeder o yüzden molekül apolardır.

CEVAP A

211.jpg

Atomun yapısı ile ilgili oldukça basit bir sorudur. B nin elektron sayısı proton sayısına eşit olmak zorundadır çünkü atom nötrdür. Bu doğru bir şıktır. Flor bir 7A grubu elementidir 1 elektron alarak son yörüngeyi 8 yapar bu da doğrudur. Na 1 elektron vererek soygaza benzer ve katyon oluşturur. P de toplam 15 elektron vardır. Mg bileşik yaparken birinci katmandaki değil son katmandaki elektronları vererek bileşik oluştururlar.

CEVAP E

22.jpg

Kimyasal bağlar kavramını ölçen oldukça basit bir sorudur. Elektron ortaklığı ile oluşan bağlar kovalent elektron alış verişi ile oluşan bağlar iyoniktir. Aynı veya farklı element atomlarını bir arada tutan kuvvete de kimyasal bağ diyoruz. Tüm yargılar doğrudur.

CEVAP E

23.jpg

A şıkkındaki bileşik C2H2 bir alkindir adı etin yada asetilen diye de adlandırılır. A doğrudur. B şıkkı C2H4 dür etilen bir alkindir bir çift bağ vardır. C şıkkı C3H6 dır bir alkendir siklo alkanlarla izomerdir. C de doğrudur. D deki bileşik c3H8 dir . Propandır doymuş bir alkandır.

CEVAP D

24.jpg

C şıkkında demir sol tarafta +3 iken sağ tarafta element halde yani sıfır değerliliktedir. Demir 3 elektron almıştır . Al de sıfırdan +3 e yükseltgenmiştir.

CEVAP C

25.jpg

40 derecede B ye bakılırsa 100 gram su 30 gram katı çözüyorsa 200 gram su 60 gram çözmeli. I . yargı yanlıştır. A be den daha çok çözünüyor II. yargı doğrudur. 80 derecede 55 gram A 100 gram suda çözülürse ve grafiğe bakılırsa A yı kesmediği görülür çözelti doymamış olur. Bu yargı yanlıştır. IV 60 derecede B ye baklırsa 100 gram su 40 gram B çözüyor 50 gram su 20 gram katı çözer. Bu şık doğrudur.

CEVAP B

26.jpg

V hacminde 2m katı ve 2V hacminde m gram katı çözülüyor. 2. kapta hacim büyük çözünen az ve daha seyreltik bir çözeltidir. I dogrudur. Hacim ve kütleler farklı yoğunluklarda farklıdır. II de doğrudur. III. yargıda V için orantı kurulursa aynı çıkmaz. III .yargı yanlıştır.

CEVAP B

27.jpg

Sabun yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzlarıdır. Yağ asitleri NaOH gibi kuvvetli baz ile reaksiyona sokulursa normal sabunlar eğer KOH gibi bir baz ile reaksiyona sokulursa arap sabunu daha yumuşak bir sabun elde edilir. A kabundaki baz olmalı ki zeytin yağındaki yağ asidi ile sabun oluşsun. A kabına konan X maddesi kuvvetli bazdır.I doğrudur. Sabun oluşumu bir polimerleşme tepkimesi değildir . II yanlıştır. X KOH ise arap sabunu (yumuşak sabun) NaOH ise sert sabunlar elde edilir. III doğrudur.

CEVAP DWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-