2013 LYS SINAV SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1.png

n=4 olduğuna göre baş kuvant sayısı 4 dür . 4. enerji ve ml de -2 ise bu düzey d orbitallerine ait olabilir   +2 den -2 ye kadar. Ms yani spin dönme yönü ya saat ekseni ya da tersi bunu da +1/2 ve -1/2 diye ifade ederiz. I -II ve IV doğrudur.

CEVAP E

 2.png

Atomik kütle birimi 1 tane C atomunun kütlesinin 12 de biridir.

CEVAP A 

 3.png

N= 2 ) 5

P= 2)8)5

As= 2)8)18)5

Hepside 5A grubu elementi çünkü son yörünge 5 . Elektron ilgisi en fazla olan N dir çünkü çap küçük elektronlar çekirdeğe daha yakın II yargı yanlıştır. Çapı küçük olanın iyonlaşma enerjisi büyük olur N atomunun iyonlaşma enerjisi en fazla As nin ki en azdır. II ve III yanlış IV doğrudur.

CEVAP B 

4.png

 

Atom çapı soldan sağa azalır yukarıdan aşağıya doğru artar. C yanlıştır.

CEVAP C

5.png 

CEVAP  D

O=C=O oksijenler bağ elektronunu kendine çeker dipol momenti sıfır olur apolardır 3A grubu 120 derece açı yapar eşkenar üçgen oluşturur net bileşke kuvvet sıfır olur ve 3 A grubuda apolar molekül yapar Bor (BF3)  Azot(N) 107,5 derece ile üçgen piramit yapar molekül polar olur. CO2 ve BF3 apolardır.

 

6.png

Elektronegatifliği en düşük element ile en yüksek olan element arasındaki bağ en polar bağdır. Hidrojen ile oksijen bu duruma uymaktadır.

CEVAP C

7.png

2X2 + 3Y2 ———-> 2X2Y3 

2 litre X2 ile 3 Litre Y2 reaksiyona girerse 60 litre y2 için 40 litre x2 girer 20 litre X2 artar 3 litre y2 den 2 litre X2Y3 oluşursa 60 litreden 40 litre X2Y3 oluşur. 20 litrede artan gaz var toplam gaz hacmi 60 litre olur.(Burada orantıyı tükenen gaz üzerinden kurmalıyız yani Y den )

CEVAP B

 8.png

20×80/100 = 16

CEVAP A

 9.png

suyun kaynama noktası 2 derece 6 derece  ve 10 derece artmış olarak gözüküyor. Etil alkolden 1 CaCl2 den 3 Al2(SO4)3 den 5 iyon gelir 2 molar başlangıç olsa etil alkol 2 M CaCl2 6 M Al2(SO4)3 10 M olur ve kaynamadaki artışı gösterir.

CEVAP A

 10.png

Bağ enerjilerinde girenleri artı olarak toplayınız(çünkü bağları kırmak enerji gerektirir, çıkanlarda da bağ oluşuyor onlarıda negatif olarak toplamını yazınız(bağ oluşurken enerji açığa çıkar) ve net toplamdan sonucu bulursunuz.  Girenlerde 4 tane C-H bağı kırılacak

4 tane C-H bağı kırılıyor 4×414 =1656 kj enerji gerekir

2 tane oksijen çift bağı kırılıyor 2×498=996 kj enerji gerekir

toplam harcanan enerji 2652 kj işareti artıdır

1 tane CO2 oluşuyor  2 tane C-O bağı var 2×736=1472 kj enerji çıkar

2 tane H2O oluşuyor 4 tane H-O bağı yapar 4×464=1856 kj

toplam çıkan enerji – 3328 kj(çıkan enerji eksi işaretli

net enerji  2652-3328= -676 kj

CEVAP E

11.png

 A şıkkında bağlar kırılıyor sisteme enerji veriliyor ısı kapsamı(entropi) artar. B şıkkında  katıdan gaza geçiyor enerji gerekir C şıkkında gazdan sıvıya geçiyor sistem dışarıya enerji verir  entropi azalır. D şıkkında katıdan sıvıya geçiyor enerji gerekir E şıkkında çözünme var enerji gerekir

 

CEVAP C

12.png

Kimyasal kinetik yani kimyasal hız ile ilgili bir sorudur. Hız denklemi tepkimeye girenlere göre yazılır . Burada deneysel veriler verildiğine göre konsantrasyonlara göre işlem yapmak gerekir hangi madde tepkimeyi nasıl etkiliyor tabloda sabit yerlere bakılması gerekiyor. Örneğin 1 ve 3 deneylerinde NO derişimi sabit tutulmuş ve Cl2 derişimi 2 katına çıkarılmış tepkime hızı 4 katına çıkmış yani kareyle etkiliyor . 2 ve 3 deneylerinde Cl2 sabit bırakılmış CO derişimi 2 kat artırılmış hız da 2 kat artmış birinci dereceden etkiliyor. Hız denklemi V=k[Cl2] nin karesi x[NO] dur. Hız sabiti her hangi bir satırı hız denkleminde yerineyazarak k sabiti hesaplanır. Örneğin 1. satırda 1.8×10-5 = k [0,15] karesix[0,1]   1.8×10-5 = k.00225 k=8×10-3hız denkleminin derecelerinin toplamı tepkimenin toplam derecesini verir ve 3 dür.

CEVAP B

13.png

Yine kimyasal kinetik ile ilgili bir sorudur. A ve B konsantrasyonu tepkimede azalıyor  tepkimeye giren maddelerdir  C derişimi zamanla artıyor ve C üründür. Zamanla D derişimi değişmiyor katalizör olabilir katalizör miktarı asla değişmez, A daha yavaş tükeniyor ,10 dakika da sistem dengeye ulaşmamıştır 15. dakikadan sonra denge kuruluyor  derişimler değişmiyor. D şıkkı yanlıştır.

CEVAP D

14.png

Çözünürlük dengesi ile ilgili bir sorudur. Kç olarak bilinir. Fe(OH)3 ve NaOH dikkat edersek OH lardan dolayı ortak iyon etkisi vardır. Burada NaOH dan gelen OH çok fazla oldugundan Fe(OH)3 den gelen OH ihmal edilmelidir.

Fe(OH)3 >—–< Fe+3  + 3OH-

                                                                                        -x kadar çözünür     +x         +3x

NaOH ————-> Na+1  + OH-1

2×10-4                       2×10-4 + 2×10-4

Kç denklemi ise Kç=[Fe+3] x[OH-1] küpü şeklindedir. Denklemde yerine yazarsanız 4×10-38= x (3x + 2×10-4) 3x ihmal edilir.

x=5×10-27

CEVAP C

15.png

Konjuge asit baz çiftini bulabilmek için H+ verenler ve H+ yı kabul edenlere bakmak gerekir. H+ verenler asit H+ yı alanlarda baz olarak adlandırılır. NH3 bir hidrojen alarak NH4 + olmuş NH3 baz olmalı

 

CEVAP B

16.png

Elektrokimya sorusudur. Anot katot reaksiyonlarını bilmek gerekir. Elektron verirken yükseltgenme gerilimlerine bakmak gerekir yükseltgenme gerilimi büyük olan yükseltgenir indirgenme gerilimi büyük olanda indirgenir. Cd elementi Ag elementine elektron vererek kendisi anot konumunda yükseltgenirken Ag+ da elektron alarak indirgenmeye katot olmaya meyillidir.

pil tepkimesi

Cd + 2Ag+  <——> Cd+2  + 2Ag

pil tepkimeleri bir denge tepkimesidir ve pil reaksiyonu dengeye ulaştığında gerilim sıfır olur . E şıkkı yanlıştır.

pil gerilimi hesaplanırken gerilimler toplanır  Cd ters çevrildiğinden +0,4 ve Ag aynı kaldıgından 0,8 V ve toplamı 1.2 volt olur.Elektronlar anottan katado dogru akar.

CEVAP E

17.png

 Yine bir elektro kimya sorusudur pil tepkimesini bilmek gerekir. Yükseltgenme ve indirgenme gerilimlerine bakmak gerekir. Çinko yükseltgenecek Cd indirgenecektir.

 

Zn + Cd+2<——-> Zn+2 + Cd pil gerilimi de 0,76-0,4=0,36 volt olur elektronlar Zn den Cd ye doğru akar Zn anottur Cd katoddur. Anot aşınır katoda taşınır dolayısı ile Zn kütlesi azalacak Cd kütlesi artacaktır. E şıkkında Zn olan kap katot değil anottur.

CEVAP  E

18.png

 Radyo aktiflik ile ilgili bir sorudur alfa beta gama gibi ışımalarda atom ve kütle no nasıl değişir onları bilmek gerekir. Rn bir alfaışıması yaparsa kütle no 222 den 218 e iner (4azalır) atom no da 2 azalacağından 86 dan 84 e iner be Po oluşur.

CEVAP C

19.png

 Periyodik cetvel sorusudur. Soygazların son yörüngeleri dolu olduğu için kimyasal tepkimeye girmezler. I yanlıştır. II doğrudur III yargı ise dogrudur 8A grubu elementleridir.

CEVAP D

20.png

 C atomları 4 tek bağ yaptıgından SP3 hibridleşmesi yapar düzgün dörtyüzlüdür 109.5 derece açı vardır. E şıkkı yanlıştır 3A gurubu elementleri 120 derece açı yapar eşkenar üçgen geometrisindedirler.

CEVAP E

21.png

Organik kimyada alkanların adlandırılması ile ilgili bir sorudur. En uzun zinciri bulmak gerekir. C2H5 den başlayaraküstteki C2H5 e kadar zincir açılırsa en uzun zincir 7  karbonludur ve heptandır. 3 -4 -5 de metil grupları vardır zaten heptan sadece D şıkkında vardır.

CEVAP D

22.png

Karbonil grubu R-C=O ve C atomuna bir H bağlanması ile oluşur aldehit ve karboksilli asitlerde bulunur. II. yargıdaki propanal bir aldehittir ve sadece propanalda vardır. Bu bileşikleri açıkça yazarsanız ve hidrojenleri C atomlarına 4 bağ yapacak şekilde yazarsanız II. yargının dogru oldugunu görürsünüz.

CEVAP A

23.png

 NaH halka kapanmasına neden olabiliecek bir bileşiktir. Na ile Br NaBr ile birlikte ayrılır Br nin bağlı olduğu C atomundaki H da ayrılır ve oksijen kalır halka kapanır 4 C atomu vardır .

CEVAP A

24.png

Alkenlere ve alkinlere katılma olur benzen halkası aromatiktir ve katılma tepkimesi vermez. II de benzen var.

CEVAP B

25.png

 Benzen halkasındaki H çıkıyor ve Cl yerleşiyor Cl elektrofildir ve yer değiştirmedir. I doğrudur ,ok işaretinin üzerine yazılan katalizördür II de doğrudur klorobenzen adı da doğrudur.

CEVAP E

26.png

 Kapalı formül alkoller ve eterlerin genel formülüne uymaktadır. Alkoller ve eterler izomerdirler. Alkoller Na metali ile tepkimesinden akolatlar oluşur ve hidrojen gazı çıkarırlar eterler IA gurubu elementleri ile tepkimeye girmezler. Tersiyer alkoller yükseltgenemezler.Primer alkoller aldehitlere ve aldehitte organik aside yükseltgenebilir. Sekonder alkoller ketona kadar yükseltgenebilirler. Buna göre X primer alkol olmalıdır. II . yargı yanlıştır .Y bir eterdir. Dietil eter 4 karbonlu ve eterlerin izomeridir. I dogrudur.

CEVAP D

27.png

2-Bütanol demek 2. karbonda OH olması demektir. CH3MgBr ayrılacak daha sonrada H3O ile çıkan grupların yerine ve oksijene H bağlanacak OH olacaktır. 4 C lu bir bileşik olmalıdır toplamda. A şıkkında 5 C var. E şıkkında 5 C var.  D şıkkında en uçtaki tek H çıkar CH3CH2 gelir oraya girer H3O ilede oksijen OH olur soldan sayarsanız OH 2. C atomunda 2 bütanol olur.

CEVAP D

28.png

Alkenlere su katılması Markow Nikow kuralına göre olur. Hidrojen çift bağda hidrojeni fazla olan C atomuna bağlanır. H+ ve OH- diye suyu ayırırsanız OH da hidrojeni az olan ve artı yüklü karbona bağlanacaktır çünkü kendisi eksidir.

CEVAP E

29.png

Cl bağlı olduğu C atomundan hidrojen ise diger C atomlarından ayrılarak alken yani çift bağ oluşacak ve her bir C atomunda çift bağ oluşacak buna görede adlandırma olacaktır. CH3 ve Cl nin bağlı oldugu C atomunun aşağısındaki 3 farklı C atomundan çıkacak H çift bağları orada oluşturacaktır ve 3 farklı adlnadırma çıkacaktır 3 farklı izomer demektir.

CEVAP C

30.png

I doğrudur çünkü bunlar ayna görüntüleri farklı olduğu için birbirinin optik izomeridir ve optik izomeri olan maddelerin fiziksel özellikleri aynıdır ve farklı asimetrik moleküllerle farklı tepkime verirler. Polarize ışık düzlemini biri saat yönünde diğeri ise tersine döndürür. II ve III doğrudur.

CEVAP DWrite a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-