2014 YGS KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

15.bmp

Bu soru öğrencilerin anyonları (eksi yüklü iyonlar) bilip bilmediğini öğrenmek için sorulmuştur. Fosfat kökü PO4 üzeri -3 olduğundan(PO43-)

B şıkkı yanlıştır.

CEVAP B

Maddenin hal değişimi ile ilgili bir sorudur. I. madde erimeye başlama zamanı 3t  ve 3t de III. madde kaynamaya başlıyor. A doğru. B şıkkında 65 derecede I. madde gaz halinde III. madde sıvı halinde ve gaz molekülleri arasındaki mesafe daha fazla B doğru. C şıkkında kaynama noktası 80 derece ile III. madde en büyük kaynama noktasına sahip. D şıkkında 5t ve 6t arasında II. madde kaynıyor gaz ve sıvı birlikte olur. E şıkkında erime noktası en düşük olan madde 40 derece ile I. maddedir. E yanlış

CEVAP E

D şıkkında d noktasındaki tanecik, son katmanda 18 elektron bulundurur diyor bu yanlış 18  elektron 2)8)8

diye dağılır ve son yörüngede 8 elektron bulunur. D yanlıştır.

CEVAP D

H2S de S atomu -2 yüklüdür. H2SO4 de S atomu +6 dır . SO2 de S atomu +4 dür. H2SO3 de +4 dür . SO3 de +6 dır en düşük değer H2S dedir.

CEVAP A 

Lewis yapısında Mg atomu 2 elektron vererek +2 olur ve 2 tane Cl atomu bu 2 elektronu alarak – yüklenir ve son yörüngede 8 elektron olur bu yapı doğrudur. Mg atomu klor atomundan elektron almaz verir II. yargı yanlıştır. Mg 12 elektrondan 2 elektron vererek 10 elektrona sahip olur en yakın olan Ne 10 a bnzer Cl 17 de 1 elektron alarak Ar 18 e benzer bu yargı doğrudur. I ve III doğrudur.

CEVAP E 

C şıkkında Be atomu 2)2 diye dağılır ve değerlik elektronu son yörüngedeki elektron olan 2 dir 4 değil. C şıkkı yanlıştır.

CEVAP C 

D şıkkında ki bileşik bir organik asit değil bir aldehittir ve adı etanal dır. asitler COOH gurubu içerirler.

CEVAP D

I elementi Flor II elementi oksijendir. Ametal ametal atomları birbiri ile birden fazla bileşik yapabilirler.

CEVAP A 

C şıkkında Zn ile Cu yer değiştiriyor. Nötürleşme tepkimesi değildir. Nötürleşme tepkimeleri asitler ile bazlar arasında olur. C şıkkı yanlıştır.

CEVAP C 

 

24.bmp

Yükseltgenme indirgenme diğer adıyla redox tepkimeleri. Elektron alış verişi ile yürüyen tepkimelerdir. Elektron veren yükseltgenir alan ise indirgenir. Element halinde bulunan maddeler nötr olduğundan yükü sıfırdır. I de Mg ve Oksijen değeri sıfırdır tepkime bitiminde MgO ise Mg +2 ve oksijen ise -2 dir. Dolayısıyla Mg iki elektron vererek yükseltgenmiş oksijen de 2 elektron alarak indirgenmiştir. Bir yükseltgenme indirgenme tepkimesidir. II de de aynı durum sadece Fe elementine bakarak bir redoks tepkimesi olduğunu anlayabiliriz çünkü Fe girenlerde +3 ürünlerde sıfır değerindedir. II de bir redokstur. III de elementlerin değerlikleri değişmiyor IV de de aynı durum. I ve II yükseltgenme indirgenme tepkimesidir.

CEVAP B

Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalıyor.  A doğru. III. çözelti 25/125×100 den %20 çıkar. B doğru. C şıkkında çözeltideki katı miktarı en fazla olan I dir 60 gram Bu yüzden C şıkkı yanlıştır.

CEVAP C 

30 derecede 100 gram suda 23 gram potasyum nitrat çözünmüş ise bu çözelti doymamıştır çünkü 46 gramı çözebiliyor. kütlece yüzdesi 23/123×100 =18.6 dır . %23 lük değildir.  B şıkkı yanlıştır.

CEVAP B

 

27.bmp

Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Hava kirliliğini azaltır. Kömür yerine doğal gaz kullanmakta hava kirliliğini azaltır çünkü doğal gaz daha az sayıda hidrokarbon içerir. Baca gazlarından çıkan gazlar hava kirliliğine neden olur bu salınım azaltılırsa hava kirliliği azalır. Güneş ve rüzgar enerjisi yine havayı kirleten bir enerji türü değildir. Fosil yakıtlardan kastedilen petrol ve türevleridir. Bunların kullanımının artması hava kirliliğini artırır.

CEVAP E


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-