oss.jpg

2016 LYS KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1.png

3.01X1023/6.02X1023= 0.05 moldür.

1 mol 12 gram 0.05 mol 0.60 gram olur.

6 proton 6 nötron vardır.

CEVAP E

 2.png

1S2 2S2 2P 3 temel dizilişini yazarsak

I-1s ve 2s de 2 elektron vardır  doğru

II- Elektronlar orbitallere önce birer birer yerleşeceğinden bu yargı doğrudur.

III-2s ile 2p nin enerjisi aynı olamaz 2p daha fazla enerjiye sahip yanlış

IV- orbitallerin enerjisi 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p şeklinde artar. Bu yargı doğrudur.

CEVAP E 

 3.png

Al+3 ve F -1 dir. F-1 in 10 elektronu var ise atom numarası 9 dur. İzoelektronik olan Al+3 için de atom numarası 13 olur.

13= 2     8    3 diye yazılırsa 3. periyot 3A (Al atomu)   9 = 2    7 diye yazılırsa 2. periyot 7A (F atomu )

I ve II yargılar doğrudur.

III yargıda oktete tamamlama dan bahsediliyor. Oktet 8 demek Flor elementinin elektron nokta yapısında bu mevcuttur ancak Al atomunun etrafında 8 elektron yoktur. Bu yüzden III yargı yanlıştır.

CEVAP B

4.png

Toprak alkali metaller (IIA) grubu elementleri verilmiştir.

Be= 2   2                    Mg= 2    8    2         Ca= 2   8     8    2

Burada atom çapını bilmek gerekiyor. Atom çapı en büyük olan Ca dur. İyonlaşma enerjisi en küçük olan Ca olacaktır. Çapı küçük olan Be dir ve elektron ilgisi en büyük olan Be olmalıdır. B şıkkı yanlıştır.

CEVAP B

 5.png

Dipol-dipol etkileşiminin olması için molekülün polar olması gerekiyor. CCl4 de molekül içi bağlar polardır ama molekül apolardır.  H2O 104.5 derecelik açı ile polar bir moleküldür. O=C=O  ile CO2 apolardır.  Metil alkol CH3OH polardır. Su ve alkol polar olduğundan dipol-dipol etkileşimi vardır.

CEVAP C

6.png

Oldukça basit bir madde sorusudur. Metal atomları ve alaşımlarda metalik bağ vardır. Yüzeyleri parlaktır ve dövülür-çekilir tel levha haline gelebilirler. Her üç yargı da doğrudur.

CEVAP E 

73.png

Gazların difüzyonu ile ilgili bir sorudur. Gazların hızı molekül ağırlıklarının kare köküyle ters orantılıdır. Buna göre 32/2 = 16 kök dışına 4 çıkar. Hidrojen 4 birim gelecek oksijen 1 birim gelecek o da b noktasıdır.

CEVAP B

8.png

I yargıda NaCl 2 atomlu PCl3 4 atomlu olduğu rahatlıkla görülebilir. II. yargıda NaCl yemek tuzu suda iyi çözünür . III. yargıda ise NaCl ağ örgülü kristal katı iken ametal ametal olan PCl3 moleküler bir maddedir.

CEVAP E 

9.png

M=n/V den 0.3=n/0.2 den 0.06 mol HCl alınmalıdır.(0,06×36.5 gram çözünen asit alınmalıdır.)

gr= %dV formulünden gidilirse

0.06×36.5 = 36.5/100*1.2*V

Buradan V çekilirse  v=5 ml olur.

CEVAP C

10.png

 ΔH=∑ΔHürünler -∑ΔHgirenler

Δ H= (-4121) – ∑(2x-1277) +(3x-542.8)

ΔH=+61.4 kj

CEVAP D

 11.png

termodinamiğin birinci yasası enerji yoktan var vardan yok edilemez ancak enerji bir türden başka türe dönüşebilir. I. yargı doğrudur.

II. yargıda Δ U= Qp +W şeklindedir hacim sabitse iş yapılamayacağından ısı doğrudan entalpiyi artırır. II doğrudur. Entalpi değişimleri sabit basınç altında (25 derece 1 atmosferde) ölçüldüğünden III. yargı da doğrudur.

 12.png

Denge bağıntısında yerine yazılırsa  1.2×10-2 = (0.24/v) karesi/(1/v) buradan v nin çekilmesi ile v=4,8 litre çıkar.

CEVAP D

 13.png

Le Chaletier prensibi ile ilgili bir sorudur. Girenler ile ürünlerin  mol sayıları bir birine eşit olduğundan basıncı artırmak ya da azaltmak dengenin yönünü değiştirmez.

CEVAP C 

 14.png

Baca gazlarından çıkan CO solunum esnasında Hemoglobine bağlanır ve oksijen hemoglobini terkeder. Bu olayda dokulara yeterli oksijen gitmediğinden zehirlenme meydana gelir. Komplex bir oluşumdur. Her üç yargı da doğrudur.

CEVAP E 

15.png

 

 Ortak iyon etkisini göz önünde bulundurmak gerekir. AgCl den gelen kloru almamak gerekir(ihmal) çünkü 10 üzeri -3 Cl bunun yanında çok büyüktür. Buna göre denge bağıntısında yerine yazılırsa 16.10 üzeri -11 = s.1.0×10 üzeri -3 den s=16×10 üzeri -8 çıkar. O da  A şıkkında

CEVAP A

 16.png

Bir elektro kimya sorusudur.  I. yargıda standart gerilimlerden pil potansiyeli hesaplanması istenmektedir. İki tane indirgenme gerilimi verilmiştir.  İndirgenme gerilimi büyük olan indirgenir buna göre Fe+3 ün indirgenmesi Cr nin ise yükseltgenmesi gerekmektedir. Buna göre pil tepkimesi yazılırsa

Fe+3 + Cr <—————-> Cr+3  +    Fe

bir denge tepkimesi olacak şekilde yazılır.  Cr+3 tepkimesi ters çevrildiğinden pil potansiyeli +0,744 volt olur diğeri aynı kalır ve potansyel hesaplanırken anot ve katot toplanır. +0,744-0,0040 = 0,704 volt olarak standart şartlardaki potansiyeli hesaplarız.

Zamanla sistem dengeye geleceğinden pil potansiyeli azalır ve denge anında pil potansiyeli sıfır olur. Derişimlere bağlı pil potansiyeli ise Nerst denkleminden hesaplanır.

 nerst.png

Burada n değeri alınan ya da verilen elektron sayısı Q ise denge sabitidir. Derişimlerden bunun hesaplanması gerekir. Eº zaten 0,704 volt olarak bulundu. n değeri 3 dür çünkü 3 elektron alınıp veriliyor. Q değeri = ürün/giren den 0,1/0,01 den 10 çıkar log 10 =1 dir. Buna göre III ifade de doğrudur.

CEVAP E 

 17.png

Pil potansiyellerine bakılırsa Cu+2 indirgenmeye Zn ise yükseltgenmeye meyillidir.

Zn   +    Cu² ‹——————-› Zn‡²  +   Cu  pil tepkimesidir.

Zn anot Cu katottur.  Elektron Zn den Cu elektroda doğru akar. Anottan katoda doğru.

Pil gerilimi ise +0,763+0,337 = 1,100 volt çıkar. (Zn ters çevrildi potansiyeli pozitif oldu)

D şıkkı yanlıştır. Zn yükseltgenmesi gerekiyor. Bu bir galvanik hücredir.

CEVAP D

18.png

çekirdek tepkimesinde atom ve kütle numaralarının eşitlenmesi gerekmektedir. X yerine alfa α   He konursa eşitlik sağlanır.

CEVAP A  

19.png

D şıkkında hidroksit diye bir şey yoktur oradaki kalsiyum oksittir.

CEVAP D

 20.png

 CH3 de 3 tane sigma  C-H bağı var bir tane C-C bağı(sigma)  var  CHO da 1 tane C-H (sigma) bağı ve C=O da 1 tane pi bağı 1 tane sigma bağı var. 

6 sigma 1 tane ∏ bağı var

CEVAP A 

21.png

R-NH2 ler amindir.  R-CΞ N nitriller   RCHO ise aldehitlerdir. Buna göre

CEVAP D 

22.png

cis-trans izomerliği çift bağ içeren karbon atomuna göre aynı gruplar aynı taraftaysa -cis zıt tarafta iseleri-trans ön eki ile adlandırılırlar.  E şıkkında bir cis izomerliği gözükmektedir. Klorlar aynı tarafta ve metiller diğer tarafta.

CEVAP E

 23.png

ortho-xylene1.jpg

orto ksilen olarak ta bilinir. Bir kez nitrolanması sonucu  3. ve 4. karbon atomlarında NO2 olacağından 2 farklı nitro bileşik elde edilebilir.

CEVAP B 

24.png

karbon atomuna ne kadar çok alkil gurubu bağlıysa o kadar kararlı olur. Buna göre I en kararlı IV en kararsızdır. II de III den daha kararlıdır çünkü II de tek H atomu vardır.

Buna göre cevap A 

25.png

I de alkolden su çekiliyor alken oluşur. II de hidro halojen çıkarılması II de olur  III de Zn Br atomlarını alarak ZnBr2 olarak ayrılır. (Vicinal dihalojenürler ) Her üç olayda da alken elde edilir.

CEVAP E 

26.png

1 mol yandığında 2 mol CO2 ve 1 mol H2O çıkması demek 2 mol C 2 mol H olması demektir.

CEVAP C

27.png

I de bir aldehit H2 ile alkole indirgeniyor. Bu doğrudur.

II de bir keton bir alkole indirgeniyor bu da doğrudur.

III de bir aldehitten CO2 ayrılıyor böyle bir tepkime mümkün değil.

IV de bir aldehit bir organik asite yükseltgeniyor ancak bu O2  ile mümkün olur çünkü karbonil karbonuna bir O atomu giriyor.

CEVAP C  

28.png

Grignard reaktiflerinin ketonlarla reaksiyonu sonucu bir alkol oluşumu reaksiyonudur. C=O kırılır alkil gorubu oraya gelir C=O de

C-OH  olur bu da A şıkkında var

CEVAP A 

29.png

Aldehitler oksijen ile organik asite yükseltgenirler. organik asitler de alkoller ile esterleşme tepkimesi verirler.

CEVAP C 

 30.png

Organik asitler hidrojen bağı yaptıkları için erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Organik asitler alkoller ile esterleri oluştururlar. 2 mol organik asitten 1 mol su çıkarsa anhidrtiler oluşur. Zincir büyüdükçe erime ve kaynama noktası artar sudaki çözünürlük azalır.

CEVAP B Write a comment    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-