2017 LYS  KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

 1.png

3 . enerji seviyesinde l=2 d orbitalleridir 5 orbital vardır her bir orbital 2 elektron içerdiği için toplam 10 elektron bulunur.

CEVAP A

 2.png

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d1

I-doğru II- en yüksek enerji seviyesi periyodu verdiğinden 4. periyottadır. Değerlik elektronları toplamı grubu verdiğinden ve d ile bittiğinden 3B grubudur . P orbitallerinde 12 elektron bulunur III yanlış.

CEVAP C 

3.png

Al elementi 3A grubunda olduğundan +3 değerlik alır E şıkkında +2 olarak gösterilmiş bu yanlıştır.

CEVAP E

 4.png

H2O molekülünde O ile H arasındaki bağ polar kovalent bağdır. I. yargı yanlıştır.  Fe2O3 de  O atomunun altındaki 3 Fe atomunun değerliliğidir . II doğrudur. H2O daki oksijen -2 dir . Oksijen peroksitlerde -1 değerlik alır. III doğrudur.

CEVAP D

 5.png

 basit bir tepkime denkleştirme sorusudur . Eksik olan molekül CO2 dir. Karbonatlı bileşikler asitler ile tepkimeye girerse tuz CO2 ve su açığa çıkar.

CEVAP E

6.png

Tepkimede  44 gram C3H8   160 gram O2 ile reaksiyona giriyor  . 2.2 gram C3H8 ile de 8 gram O2 tepkimeye girer. 22.4-8=14.4 gram oksijen artar.

CEVAP A

 7.png

PV=nRT den  0.82.30= n.0.082.300 den n=1 mol H2S dir. 2 mol H2S ile 3 mol O2 tepkimeye giriyor. 1 mol H2S bulmuştuk 1  mol H2S ile de 1.5  mol O2 tepkimeye girer. 1.5×22.4= 67.2  litre O2 tepkimeye girer.

CEVAP A

 8.png

Basınç için karışımdaki gazların mol sayısına bakmak gerekir. 16 gram O2 16/32 den 0.5 mol

4 gram He 4/4= den 1 mol He

64 gram SO2 ise 64/64 den 1 mol

He ve SO2 nin mol sayıları eşit olduğundan kısmi basınçları da eşit olur. I doğrudur.  He gazının mol sayısı O2 den fazla olduğundan He un kısmi basıncı O2 den fazla olur II yanlıştır. O2 nin kütlesi 2 katına çıkarsa mol sayısı da 2 katına çıkar ve 1 mol olur. Karışım 3 mol olur ve He un 3 katı başınç yapar. III doğrudur.

CEVAP D

9.png

Δt= -k.mi  ( m: molalite i: iyonşiddeti k: sabit)

molalite =n/Kg çözücü den önce mol bulunur. n=m/MA dan n=17/85= 0.2 mol M=0.2/0.2 dem 1 molal

Δt= -1.86x1x2=  -3.72 C olur. ( NaNO3——- Na ve NO3 olarak ayrılır 2 iyon verir bu yüzden i=2 alındı)

CEVAP A

 10.png

100 gram su 15 gram X katısını çözüyorsa 500 gram su 75 gram X katısını çözer 65 gram X çözülmüş ise çözelti doymamıştır 75-65 = 10 gram daha X çözülürse çözelti doygun olur.

CEVAP E

 11.png

Grafikte 40 derecede  60 gramdan az çözünen Na2SO4 var ve bir kısmı çözünmeden kalır. I doğru, KBr grafikte 80 gram çözünüyor 60 gram kaba konduğuna göre hepsi çözünür. II doğrudur.  Grafikte AgNO3 100 gram dan fazla çözünüyor  bu yüzden AgNO3 de tamamen çözünür.

CEVAP E

 12.png

molar oluşum demek 1 mol oluşurken demektir. 1 mol oluşurken 85 kj ısı açığa çıkıyorsa 0.3 mol için 0.3×85 =  25.5 kj ısı açığa çıkar.

CEVAP B

13.png

ΔU= Qp+w denkleminde verilenleri yazarsak

500=+250+w

w=+250 kj olur.

sisteme karşı 250 kj lük iş yapılmıştır.(İŞARET POZİTİF SİSTEME İŞ YAPILMIŞ)

CEVAP A

 14.png

 2 basamakta yürüyen bir kimyasal tepkimedir. K-Y arası yavaş adımdır çünkü aktivasyon enerjisi büyüktür. Tepkimenin hızı 2. basamağa bağlıdır. K maddesi oluşuyor ve geri kayboluyor ara üründür. 2. basamağın aktivasyon enerjisi 65-30 dan  45 değil 35 kj dür.

CEVAP B

 151.png

Denge anında ileri tepkimenin hızı daima geri tepkimenin hızına eşittir. I. yargı doğrudur. Denge anında hiç bir madde tükenmez II. yargı yanlıştır.  Sisteme NO2 eklemek dengeyi girenler lehine kaydırır( Le Chaletier prensibi) . III. yargı yanlıştır.

CEVAP A

 16.png

Çökelmenin başlayabilmesi için iyonlar derişimi çarpımı en az Kç ye eşit olması gerekir. Burada çözeltiler karıştırıldığında yeni derişimler hesaplanıp Kç den büyük mü küçük mü ona bakmak gerekir . Eğer büyükse çökme başlar küçükse çözünme devam ediyor demektir.

I. yargıya bakalım

 [Pb+2]= 2×10-3 mol /0.5 =4×10-3 molar olur yeni derişim

[Cl-1]=3×10-3 mol/0.5= 6.×10-3 molar olur yeni derişim

[4.10-3 ]x[6×10-3] karesi alınır. 144×10-9 olur bunu Kç ile karşılaştırırsak

Kçç den küçük bir değer ve çökme olmaz.

II. yargıya bakalım

[Pb+2]=0.1 mol/0.2 litreden 0.5 molar Pb +2 olur

[Cl-1] =0.1 mol /0.2 litre: 0.5 molar son derişim

iyonlar çarpımı [ 0.5 ]x[0.5] in karesi alınırsa 0.125 olur

bu sayı Kçç den çok büyük bir değerdir ve çökme olur.

III . yargıya bakalım

Kolaylık olsun biraz da III. yargıya dikkaet edilirse çözelti hacmi 2 katına çıkıyor iyon derişimleri yarıya düşer

[Pb+2]= 5×10-3  molar ve [Cl-1 ] de = 5×10-3 molar

iyonlar derişimi çarpımı 5×10-3x[5×10-3] karesi alınırsa

 125×10-9 olur Kçç den küçüktür çökme olmaz.

 CEVAP B

17.png

Eş değerlik noktası demek [H+] derişiminin [OH-] derişimine eşit olduğu yani nötrleşmenin olduğu noktadır. Yani H+ nın OH-1 in mol sayısına eşit olduğu noktadır. M=n/V den işlem yapılırsa

B şıkkında 25×0.2= 50×0.1  olduğu görülür

CEVAP B

 18.png

H2O2 de oksijen -1 değerlik almıştır(peroksitlerde oksijen -1 dir) sağ taraftaki H2O da ise oksijen -2 dir ve oksijen indirgenmiştir. Oksijen Fe +2 iyonunu Fe+3 iyonuna yükseltgemiştir bu yüzden H2O2 yükseltgendir.

CEVAP A

19.png

 Ana tepkime ile Fe+2 ——Fe+3 +e tepkimesi( E= -0.77 volt olur ters çevirdik)  toplanırsa  Pb—– Pb+2 + 2e tepkimesi elde edilir . Bu tepkimenin E= 0.13 volt olur )

Bu tepkimenin tersi sorulduğu için E=-0.13 volt olur.

CEVAP B

 20.png

0.648/108 den 0.006 mol Ag birikiyor . 1 mol Ag+1 1 mol elekron ile Ag olur. 0.006 mol için 0.06 mol elekton gerekir.

1 mol elektron 1 Faradaylık akım o da 96500 coulomb dur. 0.006 mol elektron 0.006×96500 =  579 coulomb

Q=Ixt den 579= 0.965xt

t= 600  saniye  600/60=10 dakika

CEVAP D

 21.png

son yörüngedeki değerlik elektronlarını atomların üstüne yazma işine Lewis  yapısı denir

D şıkkında N atomunun üzerinde sadece 2 nokta olmalıydı.( 2)5 DEN 5 nokta 3 tanesi bağ yapıyor 2 tanesi boş olmalıydı) 

CEVAP D

 22.png

alkoller su ile hidrojen bağı yapabilen polar moleküllerdir. Su polar bir molekül ve polarlar polarda iyi çözünür C şıkkında bir alkol verilmiş ve diğerlerinin hepsi apolar ayrıca diğerleri hidrojen bağı yapamaz. Hidrojen bağı yapabilen moleküller suda iyi çözünür.

CEVAP C

 23.png

23-3.png

Molekül açık bir şekilde yazılınca 2 numaralı C atomuna 4 farklı grup bağlandığı görülür. Bu C atomu asimetrik(kiral) C atomudur.

CEVAP B

24.png

Konum izomeri benzen halkasında orto-meta-para pozisyonları demektir.  C şıkkındaki Cl atomlarının orto meta ve para pozisyonları vardır. A,B ve E şıklarındaki moleküllerin zaten izomeri yoktur D şıkkındaki Br hangi C atomuna bağlanırsa bağlansın bromo benzendir.

CEVAP C

 25.png

Siklo alkanlar alkenlerin izomeridir ve CnH2n yapısındadırlar o da C5H10 dur.

CEVAP B

 26.png

OH ın öncelik sırası olduğu için numaralandırmaya sağ taraftan başlamak gerekir. 3. C atomunda alkol(ol eki alır ) 4. C atomunda ise çift bağ var en uzun zincir 7 karbonlu 4- hepten   yani 4-hepten 3-ol

CEVAP A

27.png

I- Açil klorür II- Karboksil kökü oksijenle bağlanmış anhidrittir . III-Karboksiili asitle alkolden oluşan ester IV ise karbonile bağlanmış NH2 yani amittir.

CEVAP D

 28.png

Sellobiyoz  ß-glikozidik bağlı 2 mol glikozdan oluşur. Selülozun yıkılması ile açığa çıkar. Selülozu hayvanlar sindirebilmektedir. Nişasta ekmekte bulunur , laktoz sütte bulunan bir şekerdir. Sakkaroz çay şekeridir. Maltoz malt şekeridir makarna ve patateste bulunur. 

CEVAP E

29.png

sabunlar ve deterjanlar kire bağlanan hidrob ve suya bağlanan hidrofil uçlar içerirler. Hidrofob(suyu sevmeyen) kısımlar apolar hidrofil(suyu seven) olanlar ise polardır. Her ikisinde de hidrokarbon zinciri mevcuttur.

CEVAP E


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-