2018 TYT   KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

8.

Atomu bilimsel anlamda inceleyen ilk kişi olan İngiliz John Dalton’dur. 19. yüzyılda Royal Enstitüde yayınlamış olduğu teori, kendi adıyla anılmaya başlamıştır. John Dalton, sabit oranlar yasasını,katlı oranlar kanunu  ve kütlelerin konumunu ele alarak bu teorisini geliştirmiştir.

CEVAP E

9.

C elementi metal değildir.

Be : 2 ) 2               C: 2) 4          F) 2 ) 7 diye dağılır 2. periyot elementleri ve cetvelde soldan sağa gidildikçe çap küçülür elementlerin iyonlaşma enerjileri büyür.  Buna göre F elementinin çapının en küçük iyonlaşma enerjisinin en büyük olması gerekir. Be en başta olduğundan çapı en büyük olan Be elementidir.

CEVAP C

10

Na metal Cl ametal aradaki bağ iyonik bağ olur .  HCL de H ve Cl ametal Cl daha elektronegatif olduğundan bağ elektronları Cl tarafından daha çok çekilir ve polar özellik gösterir. Polar kovalent bağ olur çünkü ametal ametal atomları arasında kovalent bağ oluşur.  Cl-Cl bağı ise apolardır bağ çekimleri eşittir bileşke kuvvet sıfır olur ametal atomları olduğu için apolar kovalent bağdır.

CEVAP A

11

Kaynama sıcaklığı ile buhar basıncı ters orantılıdır. Kolay buharlaşan sıvıların kaynama noktası küçük olur bu yüzden buhar basınçları yüksek olur. I. yargı yanlıştır.  Bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olunca kaynama başlar. II: yargı doğrudur.  Sıcaklık arttıkça sıvıdan buharlaşma daha çok olacağından buharının yaptığı baınçta fazla olacaktır. III. yargı doğrudur.

CEVAP D

12

Boyalar metal oksitlerinden oluşan pigmentler içerirler . Kolay kurumaları için solvent dediğimiz sudan daha düşük kaynama noktasına sahip çözücüler kullanılır. Ayrıca yüzeye yapışmaları için bağlayıcı kimyasallara ihtiyaç duyulur. Bütün yargılar doğrudur.

CEVAP E

13

“Benzer benzeri çözer” ifadesini bilen bir öğrencinin kolaylıkla çözebileceği bir sorudur. Etanol yani etil alkol polar bir sıvıdır su da polardır ve iyi hidrojen bağı yapar bu yüzden alkol suda %100 çözünür.  Karbon tetra klorür apolar su polar çözünmez Heksan apolar su polar yine çözünmez . Sadece alkol suda çözünür.

CEVAP A

14

Alkenler çift bağ içerir I doğrudur , Alkoller de OH gurubu olur II . yargı yanlıştır II. bir alkindir bu yüzden yanlış alkanlar doymuş tekli bağ içeren bileşiklerdir CnH2n+2 yapısına uyarlar III doğrudur.  I ve III doğru

CEVAP D

 2018 AYT SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

hepsinin 10 elektronu var oksijen 8 protonla F 9 proton ile ve Na 11 proton ile çekim uyguluyor. En çok elektronlara çekim uygulayan Na iyonu en az çekim uygulayan oksijen iyonudur F ise bunların arasındadır. Çekim çok olunca çap azalır. Buna göre

CEVAP A

170  gram AgNO3 den 143.5 gram AgCl oluşuyorsa 17 gram AgNO3 den kaç gram AgCl oluşur diye basit bir orantılı ile çözülebilecek çok basit bir kimyasal hesaplama sorusudur. Onda biri olduğundan 14.35 gram olacaktır.

CEVAP C

Eşit kütlede dediği için her ikisini de 64 gram gibi düşünürsek CH4 = 64/16 = 4 mol SO2 ise 64/64=1 mol olur. CH4 ün mol sayısı SO2′ nin 4 katı olduğundan hacmi de 4 katı olur. I . yanlıştır.  Difüzyon hızı karekök MA ile ters orantılıdır. Şişmanlar yavaş koşar diyoruz. Buna göre VCH4/VSO2 = kök içerisinde 64/16 = 4 o da kök dışına 2 olarak çıkar. CH4 SO2 den 2 kat daha hızlıdır. II doğru. Sıcaklıkları eşit olduğundan kinetik enerjileri de eşit olacaktır. III: yargı yanlıştır. Yalnız II doğru

CEVAP B

Bir çözeltiye su eklemek çözünen maddenin mol sayısını etkilemez çünkü çözünenin miktarı değişmiyor. çözeltinin hacmi artar yoğunluğu azalır derişim düşer çözücü mol sayısı artar. Bu yüzden

CEVAP A

1 kalori 4.18 joule ise 2090 joule 2090 joule 500 kalori yapar ve Q=mc Δt formulunde yerine yazarsak

500=40.1. Δt den  Δt= 12.5 derece çıkar. Isı kaybettiği için 45-12.5 = 32.5 derece

CEVAP D 

1 ve 2. deneylerde A derişimi sabit B derişimi 2 katına çıkmış hız 2 katına çıkmış hız B için 1. dereceden etkileniyor. 1 ve 3. deneylerde B derişimi sabit tutulmuş A derişimi 2 katına çıkarılmış hız 4 katına çıkmış A hızı kare ile yani 2. dereceden etkiliyor. Buna göre hız ifadesi  V= k [A]².[B] şeklindedir.

CEVAP E

B(OH)2 + 2HCl ———>BCl2 + 2H2O   denklemine göre 1 mol B(OH)2 ile 2 mol HCl reaksiyona giriyor. 100 ml 0.2 molar HCl çözeltisinin molünü M=n/V denkleminde bulabiliriz. 0.2 =n/0.1  den n= 0.02 mol (100 mililitre 0.1 litre yapar) . 0.02 mol HCl ile 0.01 mol B(OH)2 tam  tepkimeye girer ve 200 ml olan B(OH)2 ın molaritesi ise

M=n/V den M= 0.01/0.2 = 0,05 Molar olur

CEVAP A

nerst denklemi ile çözülebilecek basit bir sorudur.

ΔE= E-0.059/n xlog [anot]/[katot]

Burada yükseltgenecek olan Pb ve indirgenecek olan Cu dır.

Cu tepkimesi aynı kalacak 0,034 V  Pb tepkimesi ters çevirilecek +0,126 volt. ve pil potansiyeli derişimler aynı olsaydı 0,126+0,034 =0,46 volt olacaktı ancak derişimler farklı olduğundan nerst denklemini kullanmak zorundayız. Buna göre ΔE= 0,46-(0.059/2).log[10-3/10-1) burada logaritmadan gelen -2 var 2 ler gider – işareti aradaki – işaretini artı yapar. O zaman 0,46+0,059=0,519 volt yapar.

CEVAP A

Anot aşınır katoda taşınır diyoruz. B nin kütlesi zamanla artıyorsa   B katot ,  A da anotottur. Elektron anottan katoda doğru akar. Kütlesi azaldığına göre tepkime kendi kendine gerçekleşiyor ve istemlidir.  A anot olduğundan elektron B ye akar , Pil tepkimeleri sistem dengeye gelinceye kadar akım verirler. A sürekli çözündüğünden A iyonunda artma olur.

CEVAP E

Fonksiyonel grupları tanıma sorusudur. A şıkkı etil amin (NH2 amin köküdür. Doğrudur. B şıkkında propanal yani bir aldehit gurubu var. B de doğdurudur. C şıkkında ise bir nitro grubu var bu da doğrudur . D şıkkında ki bir amitdir. Amit ise C=O ve NH2 yi birlikte içermelidir sadece NH2 değildir sadece NH2 olsaydı amin olurdu. D şıkkı yanlıştır. E şıkkında ise nitril kökü olan CN vardır ve doğrudur.

CEVAP D

Asimetrik C atomu: Bir C atomuna 4 farklı grup bağlıysa eğer o C atomu asimetrik C atomudur. I. yargıda CH ın olduğu C atomuna bir tane H bir tane COOH ve bir tane OH ve bir tane CH3 bağlanmış 4 farklı grup olduğundan I. yargıda asimetrik C atomu vardır.

II. yargıda bir C atomuna bağlı 4 farklı grup yoktur bu yüzden II. yargıda asimetrik C atomu yoktur.

 

III. yarıgda ise halkalı bileşiğin H ve Cl nin bağlı olduğu C atomu asimetrik C atomudur. Bir tane H bir tane Cl bir tane CH2 bir tane C=O bağlanmıştır. Bu yüzden III: yargıdaki bileşik te asimetrik C atomu içermektedir.

CEVAP D

Amino asitler yapısında hem NH2(amin) hemde COOH (organik asit kökü)bulunduran bileşiklerdir. Hem asit (COOH) hemde baz (NH2) grupları bulundurduğundan dolayı anfoter bileşiklerdir. Porteinlerin yapı taşlarıdır. Aralarında peptit bağları bulunur. Bir amino asit başka bir amino asitle birleşirken COOH ile NH2 tepkimeye girerek aradan su ayrılır ve peptit bağı kurulur. Her amino asit vücutta sentezlenemez 8 tanesini dışarıdan almak zorundayız. C şıkkında amino asitlerden karbonhidrat oluşur diyor bu yanlıştır. karbonhidratlar glikoz gibi şekerlerin birleşmesiyle oluşur. Amino asitlerden protein oluşur.

CEVAP C

Çift bağlar en küçük numarayı alacak şekilde  gitmek gerekir. Bağlı grup ise en küçük numarayı almalıdır. Alfabetik sıraya da dikkat etmek gerekir metil klordan önce gelir. 4 te klor var 3 te metil var halkalı bir alken 5 gen o da siklopentendir.

CEVAP C

 

 


Comments disabled.

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-