2020 TYT   KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

tehlike işaretine bakılırsa soldaki yanıcı işareti olduğu sağ taraftaki balık ve ağaç resminden çevreye zararlı olduğu kolayca anlaşılmaktadır.

CEVAP C

Elektron dizilimine bakılırsa 2)8)2 şeklinde olduğu görülür. Nötr atomlarda atom no=proton sayısı=çekirdek yükü olduğuna göre atom numarası 12 dir . 2A grubunda aktif bir metaldir. 3 halka var 3.periyot elementidir. Metaller bileşik oluştururken daima elektron verirler.

CEVAP E

A şıkkındaki kalsiyum florür bileşiği iyonik bir bileşiktir. Çünkü Ca elementi 2A grubunda aktif bir metal flor ise 7A grubunda aktif bir halojendir. metal-ametal bileşikleri daima iyoniktir.

CEVAP A

Vizkozite akmaya karşı gösterilen dirençtir. Etanolün vizkozitesi en yüksek o zaman en zor akan etanol olmalı I doğru . Vizkozitesi yüksek olan moleküllerin moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır bal ve reçel gibi maddeler vizkozitesi yüksek olan maddelerdir . II yanlıştır. Sıcaklık arttıkça akma kolaylaşır yani vizkozite düşer sıcaklık azaldıkça vizkozite artar ters orantılı III . yargı doğru

CEVAP C

Hidroklorik asit ve Nitrik asidin derişik çözeltilerini birbirinden ayırmanın en kolay yolu bakır metaline etki edip etmediklerine bakmaktır. Çünkü bakır yarı soy bir metaldir. Bakır sadece oksijenli kuvvetli asitler ile tepkimeye girer ve asidin yapısından bir oksit çıkarırlar hidrojen çıkaramazlar. HCl ye bakır atıldığında bir tepkime görülmez. Çinko ile her iki asitte tepkimeye girer , kireç taşına ikisi de etki eder, NaOH ile ikisi de nötrleşme tepkimesi verirler. PH her ikisinde de 7 den küçüktür.

CEVAP C

Bu bir asit baz tepkimesidir ve nötralleşme olarak adlandırılır. Tepkime sonunda tuz ve su çıkar. 4 hidrojen var 2 mol su çıkar. KOH tamamen tükenir çünkü 1 mol asit 2 mol KOH ile girer. H2SO4+2KOH——–K2SO4+2H2O

tepkime sonucunda 1 mol K2SO4 tuzu oluşur.

CEVAP A

Donma noktası düşmesi derişim ile ters orantılıdır. Derişim ne kadar yüksek olursa donma noktası o kadar düşük olur. Yani ne kadar çok tuz çözünmüş ise donma noktası o kadar çok düşer. X de en az çözünme var X en yüksek olur , 100 gram suda en fazla 34 gram çözünüyorsa  Z de 40 gramın 34 gramı çözünecek 6 gramı çökecektir ve Y ile Z eşit derişimde olacaklar ve donma noktaları da eşit olacaktır. Buna göre

CEVAP B

2020 AYT   KIMYA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 e kadar yazmak gerekir.  açısal kuantum sayıları S=0 P=1 d=2 dir manyetik kuantum sayıları ise +L 0 -L arasında değerler alır.

1S de ml sıfır 2 elektron 2s de ml sıfır 2 elektron 2p6 da -1 0 +1 şeklinde 2 elektron var sıfır olan 3s 2 elektron sıfır 3p6 da yine +1-0-1 şeklinde ML var ve 2 elektronda var bu ve en son S1 de Ml=0 dır. Toplam 11 elektron

CEVAP D

Ti= 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d2  dizilişte S orbitallerindeki elektronlar sayılırsa 8 elektron olduğu görülür.

CEVAP D

P1xV1+P2xV2=PsonxVson  ⇒   1×1+0+1×1= ?x4 (ortamdaki kap boş basıncı sıfır, toplam hacim musluklar açılınca  4 Litre oluyor)  buradan ?=  2/4= 0.5 atm yapar.

CEVAP D

Molarite=n/V den 2=n/0.1 ve n= 0.2 mol K2SO4 çıkar K+ iyonu buradan 0.4 mol olur(1 molde 2 mol var 0.2 molde 0.4 mol olur)  400 ml 1 M KNO3 de ise 1=n/0.4 den 0.4 mol KNO3 çıkar ve burada 0.4 mol K+ iyonu var toplam K+ iyonu 0.4+0.4= 0.8 mol ve toplam hacim 0.5 litre oluyor o zaman K+ İÇİN YENİ MOLARİTE = 0.8/0,5=1,6 molar olur.

II. ve çok kolay bir yol

M1xV1+M2xV2=MkVk dan 4×100 + 1×400 =Mkx500  den Mk=1.6 Molar olur (K2SO4 de K + iyonu 4 molar KNO3 de K +1 iyonu 1 molar)

CEVAP C

Δt=-k.M.i  donma noktası düşmesini hesaplayabilmek için bu formülü bilmek gerekir  5.58=-1.86.M.3

Molalite buradan bir çıkar. Molalite 1 kg çözücüde çözünen maddenin  mol sayısı demektir. 1=n/0,5

n=0.5 mol olur .

II. yol : k sabitine bakılırsa 1 molal 1.86 C düşürüyor 5.58 C düşmesi için toplam molalitenin 3 olması gerekiyor. İyonlarına ayrılınca CaCl2⇒Ca+2 + 2Cl-  burada toplam moliltenin 3 olması için CaCl2 nin 1 molal Ca+2 nin 1 molal Cl-1 in 2 molal olması gerekiyor. Molalite =n/V den 1=n/0.5 den Ca+2 = 0.5 mol olur

CEVAP B

 

HESS yasası ile yapılabilecek kolay bir sorudur . II. tepkime 2 ile çarpılması gerekiyor çünkü 2C isteniyor ΔH = 2x-394 den  -788 kJ olur  . I. tepkime ters çevrilmesi gerekiyor çünkü C2H2 sağ tarafta olması gerekiyor ΔH =+1300 kJ olur . Son tepkime aynen kalmalı çünkü 1 mol H2 isteniyor ΔH =-286 kJ daha sonra tepkimeler toplanıyor ve ΔH larda toplanıyor . ΔH = +1300-788-286 = +226 kJ

CEVAP C

0.1 MOLARLIK kuvvetli bir monoprotik asit çözeltisinin iyonlaşmasından 0.1 molar H+oluşur Ph=  -log[H+] olduğundan 10 üzeri eksi birden PH 1 olur ve kuvvetli asit olduğu anlaşılır %100 iyonlaşma var. Tam nötrleşmelerde H+ nın mol sayısı OH-1 iyonunun mol sayısına eşit olması gerekir . M=n/V den asit için B şıkkında 0.1=n/0,05 den mol sayısı 0,005 mol H+ olur  NaOH için 0.1 =n/0,025 den  mol sayısı 0,0025 mol oluyor dolayısıyla PH 7 olduğunda tam nötrleşmede H+ iyonu mol sayısı OH-1 iyonu mol sayısına eşit olmuyor. B şıkkı yanlış. Asit ve bazlardan tuz ve su oluşur. Eşdeğerlik noktası dediği yer tam nötrleşmenin olduğu yerdir ve PH 7 dir. 25 ml baz ile asit tamamen bitiyor.

CEVAP B

tepkimeye girenler azalacağı için giren maddelerin önünde eksi işareti olur,  ürünlerde artı işareti olur . Zaman arttıkça derişim azaldığı için ters orantı olmalı o da A şıkkında var .

CEVAP A

Denge anında ileri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızına eşit olur. t1-t2 aralığında dengede t2-t3 aralığında sisteme müdahale ediliyor ve denge bozuluyor (NO ekleniyor) t3 den sonra tekrar dengede ve t3 den sonra Vi=Vg oluyor .

CEVAP E

Cu elementinin  başlangıçtaki yükseltgenme basamağı sıfır sağ tarafta+2 oluyor Cu elementi yükseltgeniyor ama indirgen çünkü H2SO4  deki S elementini +6 dan sağ taraftaki SO2 de S elementini +4 e indirgiyor. S elementi de yükseltgen çünkü CU elementini yükseltgiyor. I doğru  H2SO4 yükseltgen II yanlış SO2 deki S +4 dür.

 

Mg yükseltgeniyor Ag indirgeniyor Mg anot Ag katottur. Elektron anottan katoda doğru akar . E şıkkı yanlıştır. a kabında Mg iyonları B kabında Ag iyonları bulunur . Tuz köprüsünde anyonlar anota katyonlar katoda doğru akar nitrat anyon anota yani A kabına akar . Anot aşınır katoda taşınır diyoruz evet A kabındaki Mg nin kütlesi zamanla azalır. B kabındaki Ag iyonları elektrotun üzerine gider gelen elektronu alır ve Ag sıfır olur yani nidrgenir.

CEVAP E

Aktifliği bilmek gerekiyor. İndirgenme gerilimleri verilen maddelere bakılırsa en çok indirgenmek isteyen Ag-Cu-Ni-Zn dir. aktfilik ise bunun tersidir . Yani iyi elektron veren aktif bir metal o zaman Zn>Ni>Cu>Ag şeklindedir. Aktif olan aktifliği az olana elektron vererek onu açığa çıkarır. I. kaba bakır atılırsa bakır Ag den aktif ve tepkime olur. I. doğru. II. kaba bakır atılırsa Zn Cu dan aktif olduğundan tepkime gerçekleşmez. II doğru . III. kaba bakır atılırsa tepkime olmaz çünkü Ni elementi Cu elementinden aktiftir.

CEVAP D

    
-COPYRİGT-TÜM HAKLARI CANKAT EĞİTİM ÖĞRETİM A.Ş. YE AİTTİR-